Tren­den som är här för att stan­na

Kött­kon­sum­tio­nen mins­kar och de som dri­ver ut­veck­ling­en är unga kvin­nor. Och idag är det lust som får många att äta mer grönt – mat­lust, men ock­så lus­ten att gö­ra värl­den till en bätt­re plats.

Vego - - INNEHÅLL - TEXT: AN­NA-MA­RIA STAWREBERG

Att va­ra ve­ge­ta­ri­an är na­tur­ligt­vis ing­et nytt. Fak­tum är att man re­dan på 1930-ta­let kun­de ur­skil­ja en tyd­lig trend där många val­de att bli ve­ge­ta­ri­a­ner. Ock­så 1970-ta­let blev ve­gotren­dens år­tion­de, pre­cis som 00-ta­let.

Där­e­mot har vi un­der årens lopp haft oli­ka skäl till att bör­ja äta mer växt­ba­se­rat. På 1930-ta­let var det häl­so­skäl. På 1970-ta­let blev ve­ge­ta­ri­a­nism ett po­li­tiskt sta­te­ment som gick hand i hand med flo­wer po­wer-rö­rel­sen och ett ställ­nings­ta­gan­de man gjor­de för att ma­ten skul­le räc­ka till al­la.

– På 00-ta­let var skä­let till att bör­ja äta ve­ge­ta­riskt i stäl­let dju­rens rätt till ett bra liv, och 2007 bör­ja­de man pra­ta om vik­ten av att äta mer grönt av kli­mat­mäs­si­ga skäl, sä­ger Ing­e­la Sten­son, tren­da­na­ly­ti­ker på Uni­ted Minds.

IDAG, TIO ÅR se­na­re, vi­sar siff­ror från Jord­bruks­ver­ket att kött­kon­sum­tio­nen åte­ri­gen sjun­ker, för förs­ta gång­en på många år. Det är allt­så in­te ba­ra snack om att bör­ja äta mer växt­ba­se­rat, ut­an vi tar ste­get och gör det ock­så.

– Men den här gång­en är det fle­ra skäl som gör att vi väl­jer mer grönt. Kli­mat­mäs­si­ga skäl, häl­so­skäl och en öns­kan att gö­ra till­va­ron mer dräg­lig för djuren, kon­sta­te­rar Ing­e­la Sten­son.

På se­na­re år har yt­ter­li­ga­re ett skäl seg­lat upp för var­för man ska äta mer växt­ba­se­rat. Ut­bu­det är helt en­kelt myc­ket stör­re än vad det var för 40 år se­dan. In­te ba­ra när det gäl­ler fruk­ter, gry­ner och grön­sa­ker, ut­an även när det gäl­ler halv- och hel­fab­ri­kat har det full­kom­ligt ex­plo­de­rat i bu­tik­shyl­lor­na.

– Idag är det in­te hel­ler så myc­ket pek­pin­nar och för­bud. Nu­me­ra är det be­tyd­ligt mer tillå­tan­de att väl­ja grönt, och vi väl­jer vå­ra eg­na sätt att gå åt det mer ve­ge­ta­ris­ka hål­let. En del blir ve­ga­ner, en del blir ve­ge­ta­ri­a­ner, and­ra blir flex­i­ta­ri­a­ner och yt­ter­li­ga­re and­ra väl­jer helt

en­kelt att äta fler ve­ge­ta­ris­ka mål­ti­der, sä­ger Ing­e­la Sten­son.

Om va­let att äta växt­ba­se­rat på 1970-ta­let väck­te as­so­ci­a­tio­ner till kol­lek­tiv, kärn­kraft-nej-tack-rö­rel­sen, krus­kak­li och växt­färg­ning (vil­ket na­tur­ligt­vis är helt okej det med), väc­ker be­slu­tet att äta växt­ba­se­rat idag sna­ra­re tan­kar om trend­med­ve­ten­het, livsnju­tan­de och kun­skap om bå­de häl­sa och håll­bar­het. Att väl­ja växt­ba­se­rat vi­sar helt en­kelt att vi har koll på lä­get och gör ett ak­tivt val.

– Vi ser tyd­ligt att det slent­ri­an­mäs­si­ga ätan­det mins­kar. Idag äter vi mer med­ve­tet, oav­sett om vi un­nar oss nå­got ex­tra el­ler ba­ra en van­lig var­dags­mid­dag, för­kla­rar Ing­e­la Sten­son.

Ock­så Lo­vi­sa Ster­ner, ex­pert på livsstils­frå­gor bland unga på Ung­doms­ba­ro­me­tern, har sett hur allt fler väl­jer grönt. På frå­gan om hur länge vi dra­gits allt­mer mot grön­saks­dis­kar­na i stäl­let för mot char­ken sva­rar hon att det är en ut­veck­ling som har på­gått ett bra tag, men att den har bli­vit ex­tra tyd­lig un­der de se­nas­te två-tre åren, för att full­kom­ligt ha gått ba­na­nas un­der det se­nas­te året.

– Än­då tror jag in­te att vi har nått kul­men än­nu, jag är sä­ker på att ut­veck­ling­en mot att äta mer växt­ba­se­rat kom­mer att öka yt­ter­li­ga­re.

ATT JUST UNGA kvin­nor i åld­rar­na

15-24 ut­mär­ker sig ex­tra starkt har bland an­nat att gö­ra med det fak­tum att unga tje­jer är den ka­te­go­ri av be­folk­ning­en som först hop­par på en ny trend.

– Att le­va håll­bart och häl­so­samt är otro­ligt vik­ti­ga vär­den för unga idag och det är ock­så det man fram­för allt för­knip­par med att äta mer ve­ge­ta­riskt. Mot bak­grund av det blir det gans­ka na­tur­ligt att många yng­re ak­tivt und­vi­ker att äta li­ka myc­ket kött som ti­di­ga­re. Men det har ock­så att gö­ra med att unga tror på sin för­må­ga att för­änd­ra värl­den och fak­tiskt vill le­va som de lär, sä­ger Lo­vi­sa Ster­ner.

Men det är in­te ba­ra de unga kvin­nor­na som har in­sett po­äng­en med att äta mer grönt.

– Grup­pen som vi har valt att kal­la ”ve­go­vän­ner”, det vill sä­ga de som ak­tivt väl­jer att bli ve­ga­ner till de som helt en­kelt bör­jar äta mer grön­sa­ker och mind­re kött, har på ba­ra ett år kom­mit att ut­gö­ra en tred­je­del av Sve­ri­ges 15-24-åring­ar.

Da­gens unga har in­sett att vi kon­su­men­ter i all­ra högs­ta grad kan på­ver­ka sam­häl­let, men ock­så mark­na­den, ge­nom det vi kon­su­me­rar. Att hand­la med­ve­tet, oav­sett om det hand­lar om eko­lo­giskt, när­pro­du­ce­rat el­ler växt­ba­se­rat, har bli­vit en na­tur­lig del av till­va­ron.

Det fak­tum att det var de unga kvin­nor­na som först hop­pa­de på ve­go­tå­get in­ne­bär att ut­veck­ling­en spri­der sig. Dels blir ut­bu­det stör­re och stör­re i vå­ra mat­bu­ti­ker och på vå­ra re­stau­rang­er och dels bör­jar de unga tje­jer­nas för­äld­rar la­ga mer ve­ge­ta­riskt och upp­täc­ker där­med nya sma­ker och maträt­ter.

Bå­de Ing­e­la Sten­son och Lo­vi­sa Ster­ner är över­ty­ga­de om att tren­den att äta mind­re kött och mer grönt är här för att stan­na. Och frå­gan är om det då ens går att ta­la om en trend. San­no­lik­he­ten är stor att det om tio år kom­mer att va­ra helt själv­klart med kött­fria mån­da­gar, och ons­da­gar och lör­da­gar, och att ut­bu­det av grö­na rät­ter på så­väl kvar­terskro­gar som fin­re­stau­rang­er kom­mer att ta allt stör­re plats.

MEN FÖR ATT ut­veck­ling­en ska hål­la i sig mås­te det va­ra lätt att ta ställ­ning och gö­ra rätt val. Vi nö­jer oss lik­som in­te läng­re med en bit stekt hal­lou­mi och ruc­co­la­sal­lad på re­stau­rang­en, och när vi hand­lar i mat­af­fä­ren vill vi se ett väx­an­de ut­bud där det med jäm­na mel­lan­rum dy­ker upp ny­he­ter i dis­kar­na.

– Nu bör­jar näs­ta frå­ga hand­la om pris. Kon­su­men­ter­na tyc­ker in­te all­tid att det är själv­klart att det ska be­hö­va kos­ta mer att gö­ra ett med­ve­tet val. Här kom­mer myc­ket att hän­da fram­ö­ver, sä­ger Lo­vi­sa Ster­ner.

Yt­ter­li­ga­re en fak­tor som är vik­tig, och som vi re­dan har sett myc­ket av i dag­lig­va­ru­bu­ti­ker­na, är vik­ten av snyg­ga och coo­la för­pack­ning­ar. Om vi ska väl­ja en va­ra räc­ker det in­te läng­re med att den är ”god”, ”bil­lig”, ”rätt­vi­se­märkt” el­ler ”nyt­tig”. Ma­ten ska pry­da sin plats i kyl­skåp och skaf­fe­ri ock­så, nå­got som allt fler pro­du­cen­ter job­bar hårt för att lyc­kas med.

Så långt ifrån krus­kak­li man kan kom­ma allt­så. Du är vad du äter, och det ska sy­nas tyd­ligt även när du öpp­nar ditt kyl­skåp.

Ing­e­la Sten­son, Uni­ted Minds.

Lo­vi­sa Ster­ner, Ung­doms­ba­ro­me­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.