Ve­go­sko­lor

Vego - - INNEHÅLL - ve­go­lyf­tet.se

Sprid grön kär­lek

Med so­ci­a­la me­di­er når man ut så snabbt till så många och ing­et an­das för­tro­en­de som när det kom­mer från en vän. De­la ditt bäs­ta ve­gore­cept, en ve­go­pep­pig ar­ti­kel el­ler ett in­spi­re­ran­de citat. Ibland krävs det in­te mer än så för att loc­ka över nå­gon till den grö­na si­dan.

Låt in­te tråk­mat sät­ta stopp Jag minns nå­gon kom­mun som släng­de fram en bei­ge lins­sop­pa till ele­ver­na för att se­dan dra slut­sat­sen att ”bar­nen gil­la­de in­te ve­go­mat”. Skit­snack. Det finns hur myc­ket gott som helst att la­ga, men då krävs det ett gäng bakom som fak­tiskt vill la­ga den och gö­ra det bra.

Skol­kok­bo­ken

Köp in själv el­ler be din sko­la kö­pa in Magnus Naess kok­bok för skol­kök. Ge den till skolkoc­kar­na, rek­torn och elev­rå­det för att vi­sa att det går! Du be­stäl­ler den på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.