VEGO & Vän­ner bju­der in till grön fest!

För tred­je året i rad så an­sva­rar Mat­ti­as Kristiansson och tid­ning­en VEGO för den grö­na oa­sen på Stock­holm Food & Wi­ne. Det här året är det stör­re än nå­gon­sin bå­de med fler ut­stäl­la­re och max­at med grön in­spi­ra­tion på SMAK-sce­nen.

Vego - - STOCKHOLM FOOD & WINE -

STOCK­HOLM FOOD & Wi­ne är en myll­ran­de och smak­rik mäs­sa med över 250 ut­stäl­la­re och 35 000 be­sö­ka­re. I år hålls den 9-11 no­vem­ber på Stock­holmsmäs­san. För var­je år har det grö­na om­rå­det vux­it och i år har det även fått ett nytt, väl­digt vac­kert kling­an­de namn: VEGO & Vän­ner. Ut­stäl­lar­lis­tan är i skri­van­de stund in­te helt klar, men det kom­mer att bli en spän­nan­de bland­ning av pra­li­ner, nya ve­go­pro­duk­ter, glass, od­ling mm. Följ vår fa­ce­book-si­da ”Mat­ma­ga­si­net VEGO” för upp­da­te­ring­ar om ut­stäl­la­re.

– Sthlm Food & Wi­ne har in­te haft en su­per­grön in­rikt­ning ti­di­ga­re, men det blir mer för var­je år, och det här grö­na om­rå­det är verk­li­gen ett be­vis på det. Jag är su­perglad att vi får an­sva­ra för VEGO & Vän­ner och för­hopp­nings­vis in­spi­re­ra många av al­la be­sö­ka­re att tes­ta och sma­ka på ve­ge­ta­ris­ka pro­duk­ter, sä­ger Mat­ti­as på VEGO.

SMAK-SCE­NEN SOM ÄR i di­rekt an­knyt­ning till VEGO & Vän­ner kom­mer även i år att gäs­tas av in­spi­re­ran­de per­so­ner som de­lar med sig av si­na bäs­ta ve­gore­cept. För­ra året fick vi be­sök av bland an­nat Jäv­ligt Gott-Gustav, Ti­na Mejri gjor­de cashewos­tar, Mar­tin Nor­din fres­ta­de med grö­na bur­ga­re, Pia Qvarn­ström bjöd på tem­peh och vi ha­de

även en smar­rig cho­klad­prov­ning. I år kom­mer bland an­nat Ze­i­na Mour­ta­da att bju­da på mel­la­nöstern­mat från sin nya kok­bok, Li­na Wal­len­tin­son ba­kar med bö­nor, Jenny Ne­i­kell fer­men­te­rar och The­re­se El­gquist ser­ve­rar grö­na pro­te­i­ner.

– Sce­nen var verk­li­gen ett jät­te­kul in­slag och det var rik­tigt ro­ligt att vi fick ut­rym­me att bju­da in grö­na in­spi­ra­tö­rer. Det var verk­li­gen upp­skat­tad av be­sö­kar­na och många wow-upp­le­vel­ser. I år ska jag för­sö­ka att få till en än­nu ro­li­ga­re bredd för att vi­sa på allt fan­tas­tiskt man kan nju­ta av i ve­go­ri­ket.

VEGOs Mat­ti­as Kristiansson på scen un­der för­ra årets Sthlm Food & Wi­ne.

Ze­i­na Mour­ta­da.

The­re­se El­gquist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.