HAR DIN ARBETSPLATS EN VEGOPOLICY?

Al­la fö­re­tag kan vin­na på en grön, växt­ba­se­rad po­li­cy som ga­ran­te­rat kom­mer att ge ring­ar på vatt­net. Vad finns det för vins­ter? Och hur gör man för att på­bör­ja för­änd­ring­en?

Vego - - LÄKARE FÖR FRAMTIDEN - TEXT: DAVID STENHOLTZ

WEWORK ÄR ETT ame­ri­kanskt fö­re­tag med 6 000 an­ställ­da som för­ser ny­star­ta­de fö­re­tag med tjäns­ter och ar­bets­plat­ser. Un­der ju­li må­nad fick de myc­ket upp­märk­sam­het. An­led­ning­en var en po­li­cy som med­de­lats al­la med­ar­be­ta­re: Från och med nu kom­mer ing­et rött kött el­ler kyck­ling att ser­ve­ras på fö­re­ta­gets be­kost­nad till an­ställ­da. För tjäns­te­re­sor ges hel­ler ing­en er­sätt­ning för köp­ta mål­ti­der om des­sa in­ne­hål­ler rött kött el­ler kyck­ling.

Bak­grun­den till det­ta be­slut var i förs­ta hand mil­jö­vins­ter. Rött kött är det livs­me­del som be­las­tar miljön all­ra mest. Glo­balt sett är ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser som or­sa­kas av kött­pro­duk­tion li­ka sto­ra som ut­släp­pen från he­la trans­port­sek­torn. Kyck­ling val­de fö­re­ta­get att ta med främst av hän­syn till djur­väl­färd. Kyck­ling­ar är de djur som li­der all­ra mest i vå­ra djur­fa­bri­ker. Fö­re­ta­get ha­de räk­nat ut att de­ras po­li­cy skul­le räd­da li­vet på 15 mil­jo­ner djur över en femårs­pe­ri­od.

I SVE­RI­GE FINNS det ba­ra en hand­full ar­bets­plat­ser som har lik­nan­de el­ler mer långt­gå­en­de po­li­cys och de åter­finns främst inom den ide­el­la sek­torn. Gö­te­borgsvar­vet stack ut ha­kan ti­di­ga­re i som­ras och för­kla­ra­de för si­na an­ställ­da och vo­lon­tä­rer att de in­te skul­le äta kött un­der eve­ne­mang­et. Den som ab­so­lut in­te kun­de av­hål­la sig från kött skul­le först ta av sig sin funk­tio­när­s­trö­ja.

Per­son­li­gen tror jag att vi kom­mer att få se myc­ket mer av det­ta fram­ö­ver. Köt­tet ser ut att gå sam­ma väg som rök­ning­en har gjort se­dan 50-ta­let, då rök­ning­ens häl­so­ris­ker grad­vis bör­ja­de bli all­mänt kän­da. Vi kan dock kon­sta­te­ra att det dröj­de till sent 80-tal in­nan ar­bets­plat­ser i Sve­ri­ge bör­ja­de in­fö­ra rök­för­bud. Låt oss hop­pas att det in­te drö­jer 30 år in­nan ar­be­tet för ve­go­vän­li­ga­re ar­bets­plat­ser på all­var sät­ter i gång!

ETT HINDER FÖR det­ta ar­be­te är att ma­ten kan va­ra ett käns­ligt om­rå­de, att det pro­vo­ce­rar vis­sa att nå­gon ska sty­ra vad vi äter. Ett an­nat hinder är att köt­tä­tan­de in­te är di­rekt häl­so­våd­ligt för om­giv­ning­en på sam­ma sätt som rök­ning. En stark på­dri­van­de fak­tor för grö­na mat­po­li­cys är dock att kött är skad­ligt på så många sätt. Ut­ö­ver häl­so­ris­ker­na är kött­pro­duk­tion som sagt skad­ligt för miljön och det för­svå­rar även den glo­ba­la mat­för­sörj­ning­en. Kött­kon­sum­tion är nä­rings­mäs­sigt helt onö­digt, vil­ket in­ne­bär att mil­jar­der kän­nan­de va­rel­ser hålls in­stäng­da och slak­tas i späd ål­der helt i onö­dan, rakt ovär­digt ett upp­lyst sam­häl­le.

Hur myc­ket vin­ner då en arbetsplats hälso­mäs­sigt på att med­ar­be­tar­na äter mer växt­ba­se­rat? De fles­ta ar­bets­plat­ser har idag ett på­gåen­de frisk­vårds­ar­be­te som i re­gel fo­ku­se­rar på mo­tion. Ett skäl till det­ta är att stu­di­er har vi­sat att om an­ställ­da anam­mar ett häl­so­sam­ma­re le­ver­ne så kom­mer pro­duk­ti­vi­te­ten att öka och sjuk­från­va­ron mins­ka. Kost­stu­di­er­na är re­la­tivt få, men en myc­ket väl­gjord så­dan he­ter Gei­co-stu­di­en. Fors­ka­re vid lä­kar­or­ga­ni­sa­tio­nen PCRM ut­för­de stu­di­en till­sam­mans med för­säk­rings­bo­la­get Gei­co. An­ställ­da som del­tog i stu­di­en fick ve­gansk kost ser­ve­rad i mat­sa­len. De träf­fa­des en gång i vec­kan där de fick ut­bild­ning om häl­so­vins­ter­na med växt­ba­se­rat ätan­de, hur man la­gar växt­ba­se­rad mat etc.

EF­TER 22 VEC­KOR såg man en ge­nom­snitt­lig vikt­ned­gång på 5 kg (vis­sa gick ner 15 kg) hos del­ta­gar­na och de ha­de även läg­re sjuk­från­va­ro. En upp­föl­jan­de stu­die med lik­nan­de

upp­lägg vi­sa­de även för­bätt­ring­ar i blod­fet­ter och blod­soc­ker.

Du som lä­ser det­ta har med störs­ta san­no­lik­het ing­en po­li­cy på ditt jobb som syf­tar till grö­na­re ätan­de på ar­bets­plat­sen. Vill du änd­ra på det? I så fall är mitt råd att bör­ja med att ska­pa en ar­bets­grupp för frå­gan.

Pra­ta ihop dig med al­la kol­le­gor du vet stöd­jer ett grö­na­re ätan­de och for­mu­le­ra ett skrift­ligt för­slag till be­rörd chef som ni al­la stöd­jer. Ju fler ni är, desto stör­re chans att få ige­nom för­sla­get. Om du är själv är di­na chan­ser san­no­likt noll. Gå hel­ler in­te för hårt fram, ut­an bör­ja med ett för­slag som har god möj­lig­het att nå ac­cep­tans hos al­la på sikt. WeWorks och Gö­te­borgsvar­vets be­slut att in­te be­kos­ta kött till si­na med­ar­be­ta­re är go­da ex­em­pel. Lyft gär­na al­la ar­gu­ment för mins­kat köt­tä­tan­de, i syn­ner­het de som är re­le­van­ta för din arbetsplats. Mil­jöskäl är bruk­ligt att be­to­na mest. Om du gör det, se till att lä­sa mil­jö­po­li­cyn på din arbetsplats. Des­sa är idag van­ligt­vis myc­ket skarpt for­mu­le­ra­de, som att ar­bets­plat­sen vid in­köp all­tid ska väl­ja det mest mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­ti­vet. Det­ta är så klart in­te för­en­ligt med att kö­pa kött (el­ler mjölk­pro­duk­ter) till an­ställ­da när ve­ge­ta­bi­lis­ka al­ter­na­tiv finns.

PCRM:s ord­fö­ran­de he­ter Ne­al Bar­nard. Jag var en gång på en fö­re­läs­ning han höll där han lik­som ovan drog pa­ral­lel­ler mel­lan köt­tä­tan­de och det pre­ven­ti­va ar­be­tet mot rök­ning. Han på­pe­ka­de att det idag är van­ligt att se män­ni­skor stå på trot­to­a­ren ut­an­för si­na ar­bets­plat­ser och rö­ka. Tänk er då att ni en reg­nig höst­dag går till jobbet och vid in­gång­en står en av era kol­le­gor, dy­blöt och fru­sen. I han­den har han sista tug­gan av en kyck­ling­bur­ga­re som han stop­par i mun­nen. Se­dan släng­er han papp­ret i en pap­pers­korg in­nan han går till­ba­ka in till er nu­me­ra ve­gans­ka arbetsplats. Är det helt otänk­bart? Vi får väl se!

David Stenholtz är över­läka­re i onko­lo­gi, ord­fö­ran­de i Lä­ka­re för fram­ti­den och en ef­ter­frå­gad fö­re­lä­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.