VE­GANSKT MO­DE

Vego - - TRENDSPANING -

Ran En­da är en ja­pansk de­sig­ner bo­satt i New York. Ef­ter tolv år på mo­de­hus som Ralph Lau­ren och Di­a­ne von Fürsten­berg star­ta­de hon sitt eget mär­ke 2015. En­da ar­be­tar mot det het­si­ga snabb­mo­det och me­nar att hen­nes klä­der hål­ler över fle­ra sä­song­er. Och hon är helt ve­gansk i sitt för­håll­nings­sätt, inga de­lar från djur finns med i pro­duk­ter­na. Kap­pan på bil­den är gjord av 95 % åter­vun­nen po­ly­es­ter och kos­tar ca 598 dol­lar, d.v.s. 5 900 kro­nor. en­da.us

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.