MÄNSK­LIG PÅVERKAN

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

Även om det känns tungt att er­kän­na så är fak­tum att vi i stör­re el­ler mind­re ut­sträck­ning bär an­sva­ret för många av vår planets pro­blem. Jor­den kom­mer kanske att kun­na an­pas­sa sig till de ska­dor vi or­sa­kat till sist, men om vi in­te gör nå­got för att åt­minsto­ne lind­ra symp­to­men snart kom­mer det in­te att drö­ja länge in­nan vi drab­bas av de ka­ta­stro­fa­la följ­der­na. Trots de dyst­ra ut­sik­ter­na glim­mar dock någ­ra skär­vor av hopp i mörk­ret.

LÖS­NING­AR FÖR: LÖS­NING­AR FÖR

Över­be­folk­ning – des­ar­me­ra be­folk­nings­bom­ben s. 8 Livs­me­dels­pro­duk­tion – vil­ken kost mår pla­ne­ten bäst av? s. 14 Vat­tenstress – Så säk­rar vi dricks­vat­ten­flö­det s. 22 Över­fis­ke – Gå till bot­ten med pro­ble­met s. 24 Svält – Man­nen som kan ta­la med väx­ter s. 30 Ökensprid­ning – Ki­nas grö­na mur s. 34 Över­sväm­ning­ar – 8 sätt att han­te­ra dem på s. 36 Su­per­bak­te­ri­er – En mo­dern ört­gum­ma s. 40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.