DE STÖRS­TA FÖRLORARNA

Vis­sa ar­ter är käns­li­ga­re än and­ra för för­ore­ning­ar och över­fis­ke …

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

HAVSÄNGEL

Förr var havs­äng­lar van­li­ga från Nord­sjön till Me­del­ha­vet. Men ef­tersom de är bot­ten­le­van­de fång­as de oav­sikt­ligt av trå­la­re och nu är de näs­tan helt utro­ta­de. Idag finns de ba­ra runt Ka­na­ri­eö­ar­na.

KA­LI­FOR­NISK VEKFISK

Den ka­li­for­nis­ka vek­fis­ken, som ba­ra finns i Ca­li­for­nia­vi­ken, ho­tas av utrotning på grund av tjuv­fis­ke. Fis­kens sim­blå­sa säljs för upp till 70 000 kro­nor styck i Ki­na, där den an­vänds i sop­pa.

VALHAJ

År 2016 sat­tes valhaj upp på In­ter­na­tio­nel­la na­tur­vårdsu­ni­o­nens lis­ta över ho­ta­de ar­ter ef­tersom an­ta­let hal­ve­rats de se­nas­te 75 åren. Val­ha­jen blir in­te köns­mo­gen för­rän i 25-års­ål­dern, så det tar lång tid för en po­pu­la­tion att åter­häm­ta sig.

SLÄTROCKA

Slät­roc­kan är re­dan helt utro­tad i Ös­ter­sjön, och nu även all­var­ligt ho­tad i At­lan­ten och Me­del­ha­vet. Pre­cis som vis­sa and­ra ty­per av roc­kor fast­nar den lätt i nät på grund av sin stor­lek.

EU­RO­PE­ISK ÅL

An­ta­let unga eu­ro­pe­is­ka ålar har ra­sat med 95 pro­cent de se­nas­te 30 åren. Minsk­ning­en be­ror på för­lust av livsmil­jö­er, för­ore­ning­ar och vand­rings­hin­der. Ålar föds i Sar­gas­so­ha­vet, vand­rar över At­lan­ten och upp i flo­der och for­sar där de väx­er till sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.