SÅ FUNKAR DET

KOMMUNIKATIONSSTOPP

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

När bak­te­ri­er­na kän­ner att de­ras an­tal har nått en kri­tisk trös­kel bör­jar de pro­du­ce­ra äm­nen som an­gri­per de­ras mänsk­li­ga värd. Cas­sand­ra Qu­a­ve för­sö­ker hit­ta lä­ke­me­del som stop­par den pro­ces­sen.

1 Bak­te­ri­er kan in­te pra­ta, men de kan kom­mu­ni­ce­ra med hjälp av ke­mi­ka­li­er. Små bi­o­ke­mis­ka sig­nalmo­le­ky­ler fäs­ter vid re­cep­to­rer på bak­te­ri­er­nas yt­ter­mem­bran och gör att de kan kän­na av sin om­giv­ning. Ju fler bak­te­ri­er det finns, desto hög­re blir kon­cent­ra­tio­nen av sig­nalmo­le­ky­ler, och desto fler av dem kom­mer var­je bak­te­rie i kon­takt med. SKADLIGA ÄM­NEN 2 När bak­te­ri­er­na har nått en viss kon­cent­ra­tions­ni­vå bör­jar de fri­gö­ra skadliga äm­nen. Men vis­sa väx­textrakt, till ex­em­pel från äk­ta kas­tanj och bra­si­li­anskt peppar­träd, kan kanske för­hind­ra det­ta ge­nom att stö­ra bak­te­ri­er­nas quo­rum-sen­sing-sy­stem. Om bak­te­ri­er­na in­te kän­ner av någ­ra sig­nalmo­le­ky­ler är de i prin­cip omed­vet­na om si­na gran­nar och kan in­te sam­ord­na ett an­grepp. Vi vet dock fort­fa­ran­de in­te rik­tigt hur väx­textrak­ten åstad­kom­mer det­ta – kanske för­hind­rar de att sig­nalmo­le­ky­ler­na alls bil­das, kanske gör de att bak­te­ri­er­na in­te kan fri­sät­ta el­ler ta emot dem. BAK­TE­RIE VÄX­TEXTRAKT RE­CEP­TO­RER SIGNALMOLEKYL BAK­TE­RIE3 Till skill­nad från de ty­per av an­ti­bi­o­ti­ka som an­vänds idag ver­kar in­te växt­pro­duk­ter på­ver­ka bak­te­rie­­till­väx­ten så myc­ket och dö­dar dem in­te hel­ler – de av­bry­ter ba­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan dem. Det kan mot­ver­ka re­sistens, ef­tersom bak­te­ri­er­na in­te be­hö­ver ut­veck­la nya över­lev­nads­stra­te­gi­er. SKADLIGA ÄM­NEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.