SLEM FRÅN MALFISKAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Ma­len Mystus vit­ta­tus, som le­ver i flod­myn­ning­ar i Asi­en, ut­sönd­rar ett slem som är rikt på an­ti­bi­o­ti­ka. Det finns gott om and­ra fis­kar som ock­så pro­du­ce­rar an­ti­mi­kro­bi­ellt slem för att skyd­da sig mot sjuk­do­mar. Men in­dis­ka fors­ka­re har kon­sta­te­rat att ma­lens slem är sär­skilt ef­fek­tivt mot bak­te­ri­er som in­fek­te­rar män­ni­skor, bland dem Pseu­do­mo­nas ae­ru­gi­no­sa som or­sa­kar lung­in­flam­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.