ÄTBARA FÖRPACKNINGAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Mat- och dryc­kes­för­pack­ning­ar mås­te få en or­dent­lig över­syn om vi ska kun­na lö­sa plast­pro­ble­met. En möj­lig­het är att gö­ra för­pack­ning­ar­na li­ka ätbara som in­ne­hål­let, som den ätbara ”vat­ten­flas­kan” i sjö­gräs, Skip­ping Rocks Labs ”Oo­ho!” (se bil­den). Det ame­ri­kans­ka jord­bruks­de­par­te­men­tet har ut­veck­lat ett ma­te­ri­al av mjölk­pro­te­i­net ka­se­in som kan er­sät­ta den tun­na plast­film som an­vänds till livs­me­dels­för­pack­ning­ar. Det al­ter­na­ti­va ma­te­ri­a­let är bi­o­lo­giskt ned­bryt­bart, håll­bart och ät­bart, och be­tyd­ligt ef­fek­ti­va­re för att för­hind­ra att ma­ten blir då­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.