HÖNSFJÄDRAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Hönsupp­föd­ning­en ge­ne­re­rar enor­ma mäng­der fjäd­rar som bi­pro­dukt, och des­sa be­hand­las of­tast som av­fall. Men fjäd­rar be­står näs­tan en­bart av ke­ra­tin, ett hårt pro­te­in som ock­så finns i djurs ho­var och horn. Te­o­re­tiskt sett skul­le de där­för kun­na an­vän­das som ett starkt, na­tur­ligt al­ter­na­tiv till van­lig plast. Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Nebras­ka-Lin­coln i USA har för­sökt ta va­ra på den po­ten­ti­a­len ge­nom att ma­la fjäd­rar till ett fint pul­ver och blan­da det med ke­mi­ka­li­er så att ke­ra­tin­mo­le­ky­ler­na bin­der till varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.