Bräns­le­cells­bi­lar

So­lens eget bräns­le – vä­te – kan va­ra ett fun­ge­ran­de al­ter­na­tiv till ben­sin.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Bräns­le­cells­bi­lar drivs med el men sak­nar bat­te­ri. Istäl­let tan­kas de med vät­gas och elekt­ri­ci­tet upp­står ge­nom en ke­misk re­ak­tion med sy­ret i luf­ten. För­de­len med vä­te­driv­na bi­lar är att det en­da som kom­mer ut ur av­gas­rö­ret är vat­ten­ånga.

Men det finns nack­de­lar ock­så. Un­ge­fär 95 pro­cent av all vät­gas som pro­du­ce­ras i USA kom­mer från na­tur­gas – ett fos­silt bräns­le. Re­na­re me­to­der är in­te alls li­ka ef­fek­ti­va. Vät­gas är dess­utom ett far­ligt äm­ne, vil­ket blev tyd­ligt när luft­skep­pet Hin­den­burg ex­plo­de­ra­de. Att se till att ingen­ting hän­der när den dund­rar fram på vägar­na i en me­tall­be­hål­la­re i 130 km/h är en kne­pig upp­gift.

Även om al­la tek­ni­ker har si­na be­gräns­ning­ar så har bräns­le­cells­bi­lar en enorm po­ten­ti­al. En ”kor­ri­dor” av vät­gassta­tio­ner hål­ler på att byg­gas i Eu­ro­pa och ska ba­na väg för ökad användning av bräns­le­cel­ler i fram­ti­den.

In­u­ti bräns­le­cel­len de­lar vä­te­a­to­mer­na sig i jo­ner och elektro­ner. Elektro­ner­na ge­ne­re­rar elekt­ri­ci­tet som dri­ver mo­torn.

Lad­da istäl­let för att tan­ka. Snart fyl­ler du för­mod­li­gen på bil­bat­te­ri­et istäl­let för tan­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.