El­bi­lar

Från­körd ben­sin­bi­len för över hund­ra år se­dan tar el­bi­len nu sin re­vansch.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

For­mel E är el­bi­lar­nas svar på F1, och de sto­ra nam­nen är med även här: McLa­ren, Re­nault och Miche­lin. Och me­dan el­bi­lar förr var på tok för dy­ra för me­del­svens­sons bör­jar det nu dy­ka upp bil­li­ga­re mo­del­ler från ex­em­pel­vis Tes­la, Nis­san, BMW och Au­di.

El­bi­lar blir allt­mer po­pu­lä­ra. Glo­balt öka­de för­sälj­ning­en med he­la 60 pro­cent från 2014 till 2015. Och en­ligt Bloom­bergs prognos kom­mer det att säl­jas 400 mil­jo­ner nya el­bi­lar fram till år 2040. Till och med damm­sugar­till­ver­ka­ren Dy­son har hop­pat på el­bilst­ren­den och in­ve­ste­rar 2 mil­jar­der pund i att ut­veck­la ett bat­te­ri­dri­vet for­don till år 2020. Det är för öv­rigt in­te ba­ra bi­lis­ter­na som kan se fram emot en el­dri­ven fram­tid – tåg drivs allt of­ta­re med el, för­sälj­ning­en av el­cyklar har ökat mas­sivt och Vespas el­sko­ter kom­mer ut på mark­na­den i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.