Kärn­kraft

Ener­gikäl­lan är at­trak­tiv ef­tersom den näs­tan in­te ger någ­ra ut­släpp av kol­di­ox­id.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Kärn­kraft har då­ligt ryk­te. Kärn­re­ak­to­rer där uran el­ler plu­to­ni­um klyvs pro­du­ce­rar ko­los­sa­la mäng­der ener­gi näs­tan helt ut­an kol­di­ox­id­ut­släpp. Men de är dy­ra att byg­ga, ge­ne­re­rar far­ligt ra­di­o­ak­tivt av­fall och drab­bas ibland av härd­smäl­tor med ka­ta­stro­fa­la följ­der.

Det finns dock en an­nan form av kärn­klyv­ning ut­an des­sa nack­de­lar. To­ri­um­re­ak­to­rer är bå­de säkrare och enkla­re att dri­va, men har be­fun­nit sig på idésta­di­et i fle­ra de­cen­ni­er. Tek­ni­ken la­des på is un­der kal­la kri­get, ef­tersom den in­te kan pro­du­ce­ra bräns­le till

kärn­va­pen. Men fle­ra län­der byg­ger nu test­re­ak­to­rer, och de förs­ta vän­tas stå kla­ra i In­di­en un­der 2018.

Må­let för många ener­gi­fors­ka­re är dock kärn­fu­sion. Idag pro­du­ce­ras kärn­kraft ge­nom att ato­mer klyvs. Med kärn­fu­sion smälts de istäl­let sam­man, pre­cis som i so­len. Na­tio­nal Ig­ni­tion Fa­ci­li­ty i Ka­li­for­ni­en går i tä­ten för ut­veck­ling­en, och yt­ter­li­ga­re en an­lägg­ning byggs i Frank­ri­ke. Små fram­steg har gjorts, men ing­en har gått iland med den slut­li­ga ut­ma­ning­en: att ge­ne­re­ra mer ener­gi än vad som krävs för att sät­ta igång och upp­rätt­hål­la re­ak­tio­nen. Lyc­kas man med det så får vi till­gång till mer ren, mil­jö­vän­lig ener­gi än vi kan an­vän­da.

Tek­ni­ker från Max Planck-in­sti­tu­tet för­be­re­der ett ex­pe­ri­ment i fu­sions­re­ak­torn ASDEX Up­g­ra­de i Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.