LUFT­FÖR­ORE­NING­AR I SVE­RI­GE

Sve­ri­ges luft­kva­li­tet är bland de bäs­ta i Eu­ro­pa, än­då or­sa­kar luft­för­ore­ning­ar tu­sen­tals för ti­di­ga döds­fall var­je år.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Luft­kva­li­te­ten har bli­vit bätt­re de se­nas­te de­cen­ni­er­na, men nu är tren­den bru­ten. Ba­ra i Sve­ri­ge be­räk­nas 7 600 per­so­ner dö i för­tid var­je år på grund av luft­för­ore­ning­ar. Ju läng­re norrut i lan­det man kom­mer, desto fär­re blir luft­för­ore­ning­ar­na. Tra­fi­ken är en stor or­sak till det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.