GRÄS­MAR­KER

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Barr­sko­gar­na på vå­ra nord­li­ga bredd­gra­der är jor­dens vik­ti­gas­te kol­di­ox­idsän­ka, men gräs­mar­ker­na i tem­pe­re­ra­de om­rå­den är näs­tan li­ka vik­ti­ga. En­ligt den brit­tis­ka lång­tids­stu­di­en Country­si­de Sur­vey bin­der lan­dets gräs­mar­ker un­ge­fär 660 mil­jo­ner ton kol­di­ox­id – vil­ket gör att de står för un­ge­fär en tred­je­del av all kol­di­ox­id­lag­ring i Stor­bri­tan­ni­en.

”Det är oer­hört vik­tigt att vi be­va­rar vå­ra gräs­mar­ker för kol­di­ox­id­lag­ring”, sä­ger Su­san Ward, mil­jö­fors­ka­re vid Lan­cas­ter En­vi­ron­ment Centre. ”Och be­va­ran­de­vär­det gäl­ler in­te ba­ra de väx­ter vi ser, ut­an även pol­li­ne­ran­de in­sek­ter och li­vet i jord­må­nen.”

Att be­tes­djur ger oss kött och mjölk vet de fles­ta, men även pol­li­ne­ran­de in­sek­ter är be­ro­en­de av gräsm­ar­ker. In­sek­ter pol­li­ne­rar 80 pro­cent av al­la väx­ter i Eu­ro­pa och ut­för på så sätt en eko­system­tjänst som är värd ti­o­tals mil­jo­ner.

Många gräs­mar­ker i ex­em­pel­vis Stor­bri­tan­ni­en är ”för­bätt­ra­de” för att max­i­me­ra av­kast­ning­en. Mäng­den artri­ka gräs­mar­ker, som tra­di­tio­nel­la äng­ar, har mins­kat kraf­tigt. Idag åter­står in­te ens tre pro­cent av den ur­sprung­li­ga ängs­mar­ken.

Ef­ter and­ra världs­kri­get blomst­ra­de jord­bru­ket till följd av ökad konst­göd­ning. Det led­de dock till mins­kad artri­ke­dom och ökad mängd at­mo­sfä­riskt kvä­ve. De hög­re kvä­ve­hal­ter­na har lett till att till­väx­ten ökat även på tra­di­tio­nel­la gräs­mar­ker, vil­ket mins­kar artri­ke­do­men och ho­tar den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den.

Att mins­ka göd­ning­en är en sak vi kan gö­ra, men vil­ka and­ra sätt finns det att skyd­da värl­dens gräs­mar­ker? En­ligt väx­te­ko­lo­gen Jo­seph W Veld­man från Io­wa Sta­te Uni­ver­si­ty kan det hjäl­pa att sved­jebrän­na dem. Brän­der är ing­en ny fö­re­te­el­se på gräs­mar­ker, ut­an det finns tec­ken på att vis­sa väx­ter har an­pas­sat sig till följd av elds­vå­dor. Där­e­mot gäl­ler det att an­pas­sa sved­jebrän­ning­en till mar­ken.

”Na­tur­skydds­av­tal bör ta hän­syn till den vik­ti­ga roll som brän­der och gräs­äta­re spe­lar för att upp­rätt­­hål­la den bi­o­log­is­ka mång­fal­den på gräs­­mar­ker", sä­ger Veld­man. ”Jag hop­pas att be­var­­an­det av sa­van­ner och and­ra gräs­­mar­ker kan få sam­ma stöd som be­va­ran­det av sko­gar.”

Kon sam­sas om gröngrä­set med mäng­der av in­sek­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.