VÅT­MAR­KER

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Torv­mos­sar har bil­dats un­der mil­jon­tals år av mos­sa, trä och dö­da väx­ter, och kan täc­ka enor­ma ytor. I Kon­go upp­täck­te man 2014 en torv­mos­se li­ka stor som he­la Eng­land.

Ned­bry­tan­de or­ga­nis­mer över­le­ver in­te i de vå­ta, sy­re­fat­ti­ga mil­jö­er­na, och där­för bryts in­te det or­ga­nis­ka ma­te­ri­a­let ner. Ko­let från väx­ter­na binds där­med i tor­ven. Var­je kvadrat­me­ter torv kan in­ne­håll hund­ra­tals ki­lo oned­bru­tet or­ga­niskt ma­te­ri­al. Forskning vi­sar att un­ge­fär 450 mil­jar­der ton kol finns lag­rat i torv­mar­ker runt om i värl­den. Det mot­sva­rar 65 års kol­di­ox­id­ut­släpp från fos­si­la bräns­len med da­gens ut­släpps­ni­vå­er.

När torv­mar­ker torr­läggs fri­görs kol­di­ox­i­den och går ut i at­mo­sfä­ren. Un­der de när­mas­te de­cen­ni­er­na kan 40 pro­cent av kol­di­ox­i­den i grun­da torv­mar­ker släp­pas ut, och he­la 86 pro­cent från dju­pa torv­mar­ker.

Och den glo­ba­la upp­värm­ning­en tor­kar in­te ba­ra ut vå­ta torv­mar­ker, ut­an ti­nar även upp frus­na. Un­der den ark­tis­ka tund­ran finns mer än 1 000 mil­jar­der ton kol­di­ox­id – dub­belt

så myc­ket som de ut­släpp män­ni­skan or­sa­kat se­dan den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen. De kli­mat­för­änd­ring­ar vi or­sa­kat har fått luft­tem­pe­ra­tu­ren i Ark­tis att sti­ga dub­belt så snabbt som i res­ten av värl­den, och tem­pe­ra­tu­ren i per­ma­frost­om­rå­de­na har ökat med 5,5 °C se­dan 1980-ta­let.

Ti­di­ga­re har man be­fa­rat att den ti­nan­de per­ma­fros­ten skul­le le­da till ett plöts­ligt jät­te­ut­släpp av me­tan och kol­di­ox­id, men ny forskning från USA:s geo­lo­gis­ka un­der­sök­ning vi­sar att det tro­li­gen blir en grad­vis pro­cess. Men ef­fek­ten kom­mer att bli enorm.

Det som verk­li­gen be­kym­rar fors­kar­na är ris­ken för en kli­mat­mäs­sig ked­je­re­ak­tion. Om per­ma­frost­om­rå­de­na blir för var­ma kom­mer vis­sa mikro­or­ga­nis­mer att kun­na bryta ner or­ga­nis­ka äm­nen. Det le­der till öka­de ut­släpp av växt­hus­ga­ser, vil­ket gör pla­ne­ten än­nu var­ma­re så att tem­pe­ra­tu­ren fort­sät­ter att sti­ga i per­ma­frost­om­rå­de­na. Räds­lan för att den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska lö­pa amok i fram­ti­den gör att vis­sa mil­jö­fors­ka­re fö­re­slår ra­di­ka­la lös­ning­ar som byg­ger på geo­engi­ne­e­ring (se si­dan 60).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.