ÖK­NAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Ök­nar är sto­ra kol­sän­kor. Ka­la­ha­ri­ök­nen i Bots­wa­na är full av cy­a­no­bak­te­ri­er som har en in­byggd mot­stånds­kraft mot tor­ka och som bin­der kol­di­ox­id ur at­mo­sfä­ren. Ny forskning pe­kar ock­så på att kol kan fin­nas bun­det i vid­sträck­ta dol­da akvi­fe­rer un­der ök­nar.

Fors­ka­re från den ki­ne­sis­ka ve­ten­skaps­a­ka­de­min har upp­täckt en jät­te­lik sjö, som har tio gång­er så myc­ket vat­ten som de sto­ra sjö­ar­na i Nor­da­me­ri­ka, un­der Ta­rim­bäc­ke­net i Ki­na. Om­rå­det do­mi­ne­ras av den sto­ra Takla­ma­ka­nök­nen.

” Grö­dor tar upp kol ur at­mo­sfä­ren och släp­per ut det i jor­den, där det leds vi­da­re un­der mar­ken till grund­vatt­net”, för­kla­rar bi­o­geo­ke­mist Yan Li vid den ki­ne­sis­ka ve­ten­skaps­a­ka­de­min. ”De sal­ta akvi­fe­rer­na un­der ök­nen täcks av ett tjockt la­ger sand, och kol­di­ox­i­den un­der dem ham­nar ald­rig i at­mo­sfä­ren igen ut­an om­vand­las tro­li­gen till kar­bo­nat­sten el­ler salt­gru­vor. I prin­cip hand­lar

det om ett slags slut­för­va­ring. Och det fi­na är att kol­sän­kan för­stärks av män­ni­skan. Be­vatt­ning­en i jord­bru­ket ökar upp­ta­get av kol­di­ox­id.”

Ökenstoft har ock­så en vik­tig roll i många eko­sy­stem. Fors­ka­re har sett att när sand från Sa­ha­ra blå­ser in över Ibe­ris­ka halvön mins­kar mäng­den sol­strål­ning som når jor­dy­tan. På så sätt har ökenstof­tet en ky­lan­de ef­fekt.

Och san­den från Sa­ha­ra kan rö­ra sig än­nu läng­re, till ex­em­pel över At­lan­ten och till de västin­dis­ka öar­na där den för­ser väx­ter­na med nä­rings­äm­nen. Stoft från ök­nar i Mon­go­li­et och nor­ra Ki­na blå­ser än­da bort till Stil­la ha­vet, där det kan ge nä­ring åt växt­plank­ton.

” Om ök­nar­nas stor­lek el­ler män­ni­skors sätt att an­vän­da mar­ken för­änd­ras kan mer ökenstoft ham­na i Stil­la ha­vet”, sä­ger Chris Hay­es från in­sti­tu­tio­nen för jord-, at­mo­sfärs- och pla­netstu­di­er på MIT i USA. ”Det är svårt för­ut­spå vad som ska hän­da, men mer stoft i ha­vet skul­le kun­na le­da till stör­re mäng­der av vis­sa växt­plank­ton, som tar upp kol­di­ox­id.”

Ka­la­ha­ri­ök­nen i Bots­wa­na är en av många ök­nar i värl­den som fun­ge­rar som kol­sän­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.