DÖR DE HÄR UT GÖR VI OCK­SÅ DET

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

BIN

In­sek­ter har pol­li­ne­rat blom­mor i 100 mil­jo­ner år, och un­ge­fär 70 pro­cent av vårt jordbruk är be­ro­en­de av att de fort­sät­ter med det. Men be­kämp­nings­me­del, för­lust av livsmil­jö­er, in­va­si­va ar­ter och sjuk­do­mar har lett till att mäng­den bin i värl­den mins­kat kraf­tigt, vil­ket ris­ke­rar att få ka­ta­stro­fa­la följ­der för livs­me­dels­pro­duk­tio­nen.

FLADDERMUS

De här dägg­dju­ren spe­lar en vik­tig roll för livs­me­dels­pro­duk­tio­nen, i syn­ner­het i tro­pi­ker­na. De pol­li­ne­rar blom­mor och spri­der frön, men de äter ock­så ska­de­in­sek­ter och mins­kar på så vis kraf­tigt kost­na­der­na för ska­de­djurs­be­kämp­ning. Ut­an flad­der­möss skul­le vi var­ken ha ba­na­ner, man­go el­ler tequi­la.

KORALLER

Ko­rall­rev är värl­dens ri­kas­te eko­sy­stem. Där finns ett enormt an­tal livs­for­mer: fis­kar, blöt­djur, ha­jar, sköld­pad­dor, svamp­djur, kräft­djur och myc­ket mer. De skyd­dar kus­ter­na från stor­mar, fil­tre­rar vat­ten och lag­rar kol­di­ox­id. Ett gans­ka bra ut­byte av en pro­cent av jor­dens yta.

PLANK­TON

Gil­lar du att an­das? Tac­ka plank­ton för att det är möj­ligt! Plank­ton pro­du­ce­rar mel­lan 50 och 85 pro­cent av sy­ret i at­mo­sfä­ren. De små, små or­ga­nis­mer­na sän­ker ock­så kol­di­ox­id till havs­bott­nen. Och in­te nog med det, de är dess­utom ba­sen i de fles­ta nä­rings­ked­jor ef­tersom de är fö­da till så många djur.

SVAMP

Svam­par är naturens ned­bry­ta­re och om­vand­lar av­fall till vär­de­ful­la nä­rings­äm­nen åt många väx­ter och djur. De bi­drar även till pro­duk­tio­nen av oli­ka os­tar, cho­klad, dryc­ker och vik­ti­ga lä­ke­me­del, som pe­ni­cil­lin och blod­fetts­re­gle­ran­de sta­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.