SÅ FUNKAR DET

ASSISTERAD BE­FRUKT­NING FÖR KORALLDJUR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

Med rätt för­ut­sätt­ning­ar kan vis­sa ko­rallar­ter fort­plan­ta sig i la­bo­ra­to­ri­um.

1 Rev­byg­gan­de Acro­po­ra­ko­ral­ler kan fås att för­ö­ka sig i akva­ri­er. De släp­per ut små pa­ket av ägg och säd, som fly­ter upp till vat­ten­y­tan.2 Var­je pa­ket in­ne­hål­ler un­ge­fär 10 ägg och tu­sen­tals sper­mi­er.3 Könscel­ler­na släpps ut in­om lop­pet av 15 mi­nu­ter och tid­punk­ten går att för­ut­sä­ga. Pa­ke­ten sam­las upp ur vatt­net i en mugg. 4 Man rör om i bland­ning­en så att pa­ke­ten de­lar på sig. De fett­ri­ka äg­gen fly­ter upp till ytan, me­dan sper­mi­er­na sjun­ker, sim­mar och gör vatt­net mjölk­ak­tigt. BE­FRUKT­NING 5 SPER­MI­ER Ägg och sper­mi­er skiljs åt fy­siskt. TI­DIG EMBRYOUTVECKLING ÄGG6 Könscel­ler från en ko­lo­ni (svar­ta mug­gar) blan­das med könscel­ler från en an­nan ko­lo­ni med an­nan gen­upp­sätt­ning (blå mug­gar).PLANULALARV 7 När äg­gen be­fruk­tats bör­jar cel­ler­na de­la sig och bil­da ett em­bryo. Var­je em­bryo blir så små­ning­om en pla­nu­la-larv. 8 Pla­nu­la-lar­ver­na flyt­tas över till ett sär­skilt akva­ri­um. De sät­ter sig på små plat­tor och bör­jar växa till ko­rall­po­ly­per med mun­nar och ten­tak­ler. Någ­ra vec­kor se­na­re till­sätts zoox­an­thel­lae akva­ri­et och in­lem­mas i ko­ral­ler­nas cel­ler. i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.