Man­nen som kan ta­la med väx­ter

En mat­kris ho­tar. Step­hen Long vill mät­ta mas­sor­na ge­nom att tur­bo­lad­da väx­ter­na vi äter.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

Imit­ten av 1900-ta­let stod många län­der på ran­den till svält. En väx­an­de be­folk­ning skul­le de­la på den be­grän­sa­de mäng­den livs­me­del, och kon­se­kven­ser­na såg ut att bli ödes­dig­ra. Men en ”grön re­vo­lu­tion” räd­da­de li­vet på mer än en mil­jard män­ni­skor ge­nom ny be­vatt­nings­tek­nik, hy­brid­frön samt konstgjorda göd­nings- och be­kämp­nings­me­del. Idag står vi in­för en lik­nan­de kris.

”En­ligt FN:s livs­me­dels- och jord­bruks­or­ga­ni­sa­tion kom­mer vi att be­hö­va 70 pro­cent mer mat år 2050, och det kla­rar vi in­te med da­gens växt­för­bätt­rings­me­to­der”, sä­ger Step­hen Long, chef för pro­jek­tet RIPE, som vill star­ta en and­ra grön re­vo­lu­tion ge­nom att ut­veck­la grö­dor med ef­fek­ti­va­re fo­to­syn­tes.

”Fo­to­syn­te­sen är pro­ces­sen som om­vand­lar sol­ljus och kol­di­ox­id till växt­de­lar, så den är i prin­cip grun­den för all vår mat. Vi vet att hos många grö­dor är den här pro­ces­sen in­te så ef­fek­tiv, och nu vet vi till­räck­ligt om pro­ces­sen för att kun­na bör­ja gri­pa in och för­bätt­ra den ge­ne­tiskt.”

Att fo­to­syn­te­sen skul­le be­hö­va ef­fek­ti­vi­se­ras kan kän­nas olo­giskt. Var­för skul­le in­te evo­lu­tio­nen ha op­ti­me­rat en så vik­tig pro­cess? Men Long på­pe­kar att evo­lu­tio­nens mål är över­lev­nad och re­pro­duk­tion, in­te skör­de­max­i­me­ring.

Dess­utom har mil­jön för­änd­rats se­dan den förs­ta grö­na re­vo­lu­tio­nen.

”Kol­di­ox­id har en cen­tral plats i fo­to­syn­te­sen, och un­der de se­nas­te 50 åren har kon­cent­ra­tio­nen av kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren ökat med 25 pro­cent. Det är väl­digt kort tid för evo­lu­tio­nen att hin­na gö­ra an­pass­ning­ar”, sä­ger Long.

Han och hans team bör­ja­de där­för för­sö­ka be­vi­sa att fo­to­syn­te­sen kan ef­fek­ti­vi­se­ras. Med fi­nan­sie­ring från Bill and Melin­da Ga­tes Founda­tion bör­ja­de de ex­pe­ri­men­te­ra med to­baks­plan­tan – en växt som är gans­ka lätt att ma­ni­pu­le­ra. De över­för­de ge­ner från Ara­bi­dop­sis thali­a­na, backtrav, till to­baks­plan­tan för att den lät­ta­re skul­le kun­na gö­ra sig av med vär­mee­ner­gi. När tre va­ri­an­ter av de ma­ni­pu­le­ra­de väx­ter­na od­la­des gav de en skör­de­av­kast­ning som var 13,5, 19 re­spek­ti­ve 20 pro­cent stör­re än för van­li­ga to­baks­plan­tor.

” Även om vi nu vet i de­talj hur fo­to­syn­te­sen fun­ge­rar så är det en kom­plex pro­cess med över 160 oli­ka steg. Förs­ta fa­sen i pro­jek­tet be­stod i att si­mu­le­ra allti­hop på en da­tor. Se­dan kun­de vi tes­ta mil­jard­tals oli­ka ma­ni­pu­la­tio­ner för att sål­la fram de bäs­ta.”

Des­sa im­po­ne­ran­de för­bätt­ring­ar kun­de dess­utom åstad­kom­mas med en­dast en mi­ni­mal re­sur­sök­ning. De ma­ni­pu­le­ra­de väx­ter­na be­höv­de ba­ra 1– 2 pro­cent mer kvä­ve än de omo­di­fi­e­ra­de, och ing­et ex­tra vat­ten.

Den sto­ra frå­gan är om sam­ma för­bätt­ring­ar går att gö­ra med livs­me­dels­grö­dor, och det finns skäl att tro att sva­ret är ja. Fo­to­syn­te­sen fun­ge­rar på sam­ma sätt hos to­baks­plan­tor som i många mat­grö­dor. Tes­ter pla­ne­ras nu för att se om skör­den av sta­pel­grö­dor som ris, ögon­bö­nor och ma­ni­ok ock­så kan ökas med sam­ma mo­di­fi­e­ring­ar. Po­ten­ti­a­len är enormt stor, men kloc­kan tic­kar.

”Om vi lyc­kas med att ut­veck­la nya lös­ning­ar idag drö­jer det un­ge­fär 20 år in­nan de kan bli till­gäng­li­ga för bön­der i den om­fatt­ning som be­hövs", sä­ger Long. ”Så år 2050 lig­ger fak­tiskt in­te alls så långt bort i fram­ti­den som man kanske skul­le kun­na tro.”

”En­ligt FN:s livs­me­del­soch jord­bruks­or­ga­ni­sa­tion kom­mer vi att be­hö­va 70 pro­cent mer mat år 2050. Det kla­rar vi in­te med da­gens växt­för­bätt­rings­me­to­der.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.