Ki­nas grö­na mur

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

År 1978 in­led­de Ki­na ett pro­jekt för att byg­ga en ”grön mur” som skul­le hind­ra Go­bi­ök­nen från att kry­pa in i nor­ra de­len av lan­det. Ge­nom att plan­te­ra ett bäl­te av träd skul­le man hej­da vin­dar och sand­stor­mar från norr och bin­da jor­den för att för­hind­ra ökensprid­ning­en.

Det näs­tan 450 mil långa bäl­tet pla­ne­ra­des be­stå av un­ge­fär 100 mil­jar­der träd vid pro­jek­tets slut 2050. Men även om 66 mil­jar­der träd re­dan har plan­te­rats har pro­jek­tet stött på många ut­ma­ning­ar. Bland an­nat dog en mil­jard popp­lar på grund av en sjuk­dom år 2000, och ök­nen fort­sät­ter att bre­da ut sig på grund av in­ten­sivt jordbruk och pro­ble­ma­tisk mar­kan­vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.