8 sätt att han­te­ra över­sväm­ning­ar på

Var­je år drab­bas många län­der bå­de i och utan­för Eu­ro­pa av all­var­li­ga över­sväm­ning­ar, och kli­mat­för­änd­ring­ar­na gör att pro­ble­men ökar. Men det finns nya me­to­der som ska hål­la oss tor­ra.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL - TEXT: TOM HEAP

1 BYGG VATTENVÄGAR

Kan Boston bli USA:s Venedig? Sam­hälls­pla­ne­ra­re som för­sö­ker lö­sa pro­ble­men med kraf­ti­ga­re regn, sti­gan­de hav­s­ni­vå och låg­län­ta om­rå­den har fö­re­sla­git att vägar­na i Back Bay er­sätts med ka­na­ler. Ka­nal­nä­tet skul­le kopp­las till nya våt­mar­ker så att det gick att sty­ra vatt­net istäl­let för att för­sö­ka få bort det.

2 SLÄPP DRÖNARNA LOSS

Var­nings­sy­stem kan be­ty­da skill­na­den mel­lan liv och död, men det är väl­digt svårt att för­ut­sä­ga hur sto­ra vat­ten­mäng­der­na blir och vil­ken väg de tar. Till och med i öken­lan­det Sau­dia­ra­bi­en har 100 per­so­ner dött i stört­flo­der un­der de se­nas­te fem åren. Fors­ka­re från Jed­dah ar­be­tar där på ett drö­nar­sy­stem som ska ge upp till två tim­mars för­var­ning vid kraf­ti­ga över­sväm­ning­ar.

3 BLI VATTENTÄT

Mil­jon­tals bo­stä­der i eu­ro­pe­is­ka stä­der finns i över­sväm­nings­ho­ta­de om­rå­den. Ef­tersom många är i bra skick kan det va­ra klokt att byg­ga om dem istäl­let för att ri­va och byg­ga nytt. Hus kan till ex­em­pel få över­sväm­nings­säk­ra dör­rar, lock till ven­ti­la­tions­sy­stem och må­las med vat­ten­re­si­stent na­no­färg.

4 TAKTISK RE­TRÄTT

Fas­ta för­däm­ning­ar i ex­em­pel­vis be­tong har bli­vit omo­der­na. Ha­vet bry­ter of­ta ner mot­stån­det på någ­ra år, el­ler så för­skjuts ba­ra den för­gö­ran­de kraf­ten. I Stor­bri­tan­ni­en bygg­des 2013 en sju kilo­me­ter lång för­däm­ning en bra bit in från kus­ten, och om­rå­det mel­lan bar­riä­ren och ha­vet fick bli en säl­ta. Den nya våt­mar­ken är en ut­märkt mil­jö för fåg­lar, men den kan ock­så ab­sor­be­ra ha­vets kraft och mins­ka över­sväm­nings­ris­ken för hund­ra­tals hus­håll. Och oväd­ren 2014 vi­sa­de att det ver­kar fun­ge­ra.

5 FLYT­TA REGNVÄDREN

Jakar­ta sväm­mas över med jäm­na mel­lan­rum. De se­nas­te 20 åren har fy­ra kraf­ti­ga över­sväm­ning­ar krävt hund­ra­tals liv och or­sa­kat ska­dor för ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor. Värst blir det när kraf­ti­ga regn sam­man­fal­ler med hög­vat­ten. Där­för be­slöt det stat­li­ga or­ga­net för tek­nisk vä­der­mo­di­fi­e­ring att flyt­ta på reg­net. Moln­sådd in­ne­bär att par­tik­lar spru­tas in i mol­nen för att få is­kri­stal­ler att bil­das och reg­net att bör­ja fal­la. Med den me­to­den har man fått reg­net att fal­la över ha­vet istäl­let för över land. En­ligt Jakar­tas myn­dig­he­ter har man lyc­kats mins­ka ne­der­bör­den över sta­den, men många fors­ka­re ifrå­ga­sät­ter det och vill se fler be­vis. Det mins­kar dock in­te sta­dens över­ty­gel­se, ut­an myn­dig­he­ter­na har be­gärt fler flyg­plan för vä­der­mo­di­fi­e­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.