En mo­dern ört­gum­ma

Su­per­bak­te­ri­er blir mer an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­ta för var­je dag som går. Cas­sand­ra Qu­a­ve sö­ker lös­ning­en bland bort­glöm­da lä­keör­ter.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL -

Att re­sa runt i söd­ra Ita­li­en för att hit­ta in­tres­san­ta väx­ter och småpra­ta med lo­kal­be­folk­ning­en kan lå­ta som re­na se­mestern, men et­no­bo­ta­ni­kern Cas­sand­ra Qu­a­ve för­säk­rar att så in­te är fal­let. ”Det är fak­tiskt rik­tigt hårt ar­be­te", sä­ger hon. Och det är ett vik­tigt ar­be­te. Qu­a­ve och hen­nes team från Emo­ry Uni­ver­si­ty i At­lan­ta i USA fin­kam­mar Me­del­havs­om­rå­det för att hit­ta lä­ke­me­del som kan hjäl­pa oss att han­te­ra den an­nal­kan­de an­ti­bi­o­ti­ka­re­sisten­s­kri­sen. Ba­ra i USA och Eu­ro­pa dör 50 000 män­ni­skor var­je år av in­fek­tio­ner som or­sa­kats av re­si­sten­ta bak­te­ri­er som de smit­tats med på sjuk­hus. Den siff­ran kom­mer snart att sti­ga till mil­jo­ner om vi in­te får fram nya bo­te­me­del. Och Qu­a­ve me­nar att des­sa kanske står att fin­na bland väx­ter.

Qu­a­ve är en­ligt egen ut­sa­ga en in­bi­ten me­di­cin­histo­rie­nörd. Nu pra­tar hon med män­ni­skor om lo­ka­la väx­ter som har an­vänts i tra­di­tio­nell me­di­cin, of­ta i hund­ra­tals år, i hopp om att hit­ta ar­ter som kan an­vän­das för att be­käm­pa in­fek­tio­ner. Hon med­ger att and­ra fors­ka­re som le­tar ef­ter nya ty­per av an­ti­bi­o­ti­ka fny­ser åt hen­nes till­vä­ga­gångs­sätt – de har re­dan av­fär­dat väx­ter som möj­ligt al­ter­na­tiv.

” Men ing­en har tit­tat på li­ka många väx­ter som vi, och en del av dem vi un­der­sö­ker an­vänds re­dan i tra­di­tio­nell me­di­cin för att be­käm­pa in­fek­tio­ner”, sä­ger Qu­a­ve. ”Dess­utom har ing­en tit­tat på hur de här väx­ter­na kan fun­ge­ra ut­ö­ver att de dö­dar bak­te­ri­er.”

En sak som gör de väx­textrakt som Qu­a­ve har tes­tat så in­tres­san­ta är just att de fun­ge­rar li­te an­norlun­da än den an­ti­bi­o­ti­ka som an­vänds i vår­den idag. Istäl­let för att dö­da bak­te­ri­er­na an­gri­per de de­ras kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem. Där­för bor­de in­te bak­te­ri­er kun­na ut­veck­la re­sistens mot dem, och det gör dem till in­tres­san­ta kan­di­da­ter för fram­ti­da an­ti­bi­o­ti­ka.

Till­vä­ga­gångs­sät­tet skul­le kun­na fun­ge­ra för en mängd oli­ka bak­te­ri­e­ty­per, men högst upp på Qu­a­ves döds­lis­ta står mot­stånds­kraf­ti­ga gu­la sta­fy­lokoc­ker – MRSA. Qu­a­ves agg mot det som i folk­mun bru­kar kal­las ”sjuk­hus­sju­kan” har del­vis per­son­lig grund: som treå­ring fick hon lig­ga på sjuk­hus i må­na­der med en MRSA-in­fek­tion hon fått ef­ter att ha am­pu­te­rat en del av sitt hög­ra ben. Se­na­re bör­ja­de hon in­tres­se­ra sig för na­tur­ve­ten­skap­li­ga la­bo­ra­tio­ner och blev full­kom­ligt upp­slu­kad av ny­he­ter om ko­li­bak­te­ri­er i ham­bur­ga­re.

”Jag var en kons­tig unge”, sä­ger hon skämt­samt.

MRSA är ökänt som su­per­bak­te­ri­en som or­sa­kar livs­far­li­ga hudin­fek­tio­ner ge­nom att tränga ner i dju­pa hud­la­ger via sår och bränn­ska­dor, dropp el­ler ka­tet­rar. Har Qu­a­ve då hit­tat nå­got som skul­le kun­na va­ra till nyt­ta?

” I Ita­li­en frå­ga­de vi folk vil­ka väx­ter de bru­kar läg­ga på hu­den för att be­hand­la in­fek­tio­ner och ut­slag", be­rät­tar hon. ”Fle­ra nämn­de äk­ta kas­tanj.”

I en färsk ar­ti­kel vi­sar Qu­a­ves team att ex­trakt från kas­tan­je­blad kan bloc­ke­ra vis­sa av MRSA­bak­te­ri­ens tox­iska ef­fek­ter. Bland an­nat har de sett hur den fått det drab­ba­de hud­om­rå­det hos en smit­tad mus att krym­pa – ut­an

”Även om de lä­ke­kun­ni­ga in­te viss­te nå­got om bak­te­ri­er­nas sig­nal­sy­stem, så lär­de sig de här kul­tu­rer­na med ti­den att an­vän­da väx­ter­na för att be­hand­la sjuk­do­mar.”

att dö­da bak­te­ri­er­na.

Qu­a­ve hop­pas kun­na be­kräf­ta någ­ra uråld­ri­ga be­hand­lings­me­to­der. ”Det är ett sätt att lyf­ta fram folk som har an­vänt de här bo­te­med­len i fle­ra hund­ra år. Även om de lä­ke­kun­ni­ga in­te har känt till bak­te­ri­er­nas kom­plexa sig­nal­sy­stem, så har de här kul­tu­rer­na med ti­den lärt sig att an­vän­da väx­ter­na för att be­hand­la sjuk­do­mar. Det tyc­ker jag är spän­nan­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.