Bor­de vi lå­ta pan­dan dö ut?

Pan­dan har ett vik­tigt sym­bol­vär­de. Men är det rätt att vi öser peng­ar över den, el­ler bor­de vi sat­sa mer på att räd­da and­ra ar­ter?

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - INNEHÅLL - TEXT: JULES HOWARD Jules Howard är zoo­log, pro­gram­le­da­re och för­fat­ta­re.

Pan­da­skyd­det är en mång­mil­jo­nin­du­stri. In­sat­ser­na för att be­va­ra vil­da pan­dor fi­nan­sie­ras till viss del ge­nom in­täk­ter­na från ut­hyr­ning av pan­dor till djur­par­ker runt om i värl­den. Edin­burgh Zoo be­ta­lar till ex­em­pel drygt 6 mil­jo­ner kro­nor om året för si­na två pan­dor.

Vad får man då för al­la peng­ar­na? År 2016 blev en två år gam­mal pan­da den sjät­te som kun­de släp­pas fri i na­tu­ren – ef­ter 50 års ar­be­te. Men an­ta­let vil­da pan­dor ver­kar fak­tiskt öka. År 2003 fanns ba­ra 1 600 vil­da pan­dor. Nu är an­ta­let när­ma­re 1 850 – en ök­ning med 16 pro­cent. Tack va­re mins­kad tjuv­jakt och en ut­ök­ning av skydds­om­rå­de­na an­ses jät­te­pan­dan in­te läng­re va­ra utrot­nings­ho­tad, ut­an ba­ra sår­bar.

Men kun­de den kvarts mil­jard kro­nor som läggs på pan­dor gö­ra mer nyt­ta nå­gon an­nan­stans? Det finns en mängd ar­ter som är mer all­var­ligt ho­ta­de. Lä­der­sköld­pad­dan Cycla­nor­bis ele­gans som le­ver i Afri­ka har mins­kat i an­tal med he­la 80 pro­cent på ba­ra två ge­ne­ra­tio­ner. Skul­le in­te den ock­så må bra av li­te eko­no­miskt stöd?

En ana­lys från 2012 vi­sa­de att av 1 200 utrot­nings­ho­ta­de dägg­djursar­ter är det ba­ra 80 som lyfts fram i in­sam­ling­ar. Den kras­sa verk­lig­he­ten är att vi ger till de gul­li­gas­te, och pan­dor har för­de­len att se ut som nal­le­björ­nar. Det kan ing­en sköld­pad­da täv­la med.

Det här har gjort att pan­dan och vis­sa and­ra ar­ter har fått ett sär­skilt vär­de som ”pa­ra­ply­ar­ter”. Ge­nom att skyd­da dem skyd­dar man ock­så and­ra djur som de­lar sam­ma livsmil­jö­er. Och visst kan pa­ra­ply­ar­ter­na va­ra till hjälp för en del, men det finns många ar­ter som ga­ran­te­rat kom­mer att bli vå­ta i det ihål­lan­de sky­fall som män­ni­skans påverkan ska­pat. I slutän­dan är det kanske ba­ra de djur som hål­ler i pa­ra­ply­er­na som kan hål­la sig tor­ra.

Pan­dan har över­ut­nytt­jats som sym­bol för djur- och na­tur­skydd, men när vi får en dju­pa­re för­stå­el­se för hur mil­jö­skydd fun­ge­rar kanske de äls­ka­de små nal­lar­na kan få oss att ta bätt­re hand om vå­ra eko­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.