FRÅ­GOR & SVAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Vad gör dig op­ti­mis­tisk?

Förra året fick vi en 20-pro­cen­tig pro­duk­ti­vi­tets­ök­ning tack va­re vå­ra förs­ta ma­ni­pu­la­tio­ner. För­äd­la­re bru­kar va­ra nöj­da om de lyc­kas med 1 pro­cent, så det var tyd­ligt att vi hit­tat nå­got. I år har två av mi­na kol­le­gor som ar­be­tar med oli­ka sätt att för­bätt­ra fo­to­syn­te­sen haft sto­ra fram­gång­ar i si­na fält­för­sök.

Har det fun­nits någ­ra tunga stun­der då du känt för att ge upp?

Ja, de­fi­ni­tivt. Länge fanns det en stark över­ty­gel­se om att det in­te gick att för­bätt­ra grö­dors fo­to­syn­tes, för man me­na­de att evo­lu­tio­nen in­te skul­le ha läm­nat job­bet halv­fär­digt.

Vad sä­ger du till dem som in­te tror att ditt pro­jekt kan lyc­kas?

Att nu har vi väl­digt star­ka be­vis från upp­re­pa­de fält­för­sök som vi­sar att det fak­tiskt fun­ge­rar.

Om du kun­de hy­ra en re­klam­skylt på Ti­mes Squa­re, vad skul­le du skri­va på den?

”Ta in­te värl­dens livs­me­dels­för­sörj­ning för gi­ven – den är all­var­ligt ho­tad.”

Hur kom­mer ditt forsk­nings­fält att se ut år 2050?

Jag tror att de ge­ne­tis­ka verk­ty­gen som har ut­veck­lats un­der de se­nas­te 20–30 åren kom­mer att an­vän­das i stor ska­la. Vi kom­mer att ha smar­ta grö­dor som kla­rar oli­ka ty­per av mil­jö­er och är myc­ket mer håll­ba­ra. Åt­minsto­ne kom­mer det­ta att va­ra tek­niskt möj­ligt, men om vi ac­cep­te­rar tek­ni­ken är för­stås en an­nan fem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.