FRÅ­GOR & SVAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

Vad gör dig op­ti­mis­tisk?

Jag tyc­ker att det finns ljus i mörk­ret. Det finns en del ko­rallar­ter som har väl­digt god mot­stånds­kraft och som tycks kla­ra sig bra trots den all­var­li­ga mil­jöpå­ver­kan, och det finns rev som fort­fa­ran­de är helt oför­stör­da.

Har det fun­nits någ­ra tunga stun­der då du känt för att ge upp?

En gång pre­cis i bör­jan mis­sa­de jag le­ken ef­tersom jag in­te trod­de att nå­got skul­le hän­da och gick hem. Jag var helt för­störd ef­teråt, men det fick mig att in­se att vi mås­te kon­trol­le­ra fort­plant­ning­en och det led­de till den mo­dell vi har idag.

Vad sä­ger du till dem som in­te tror att ditt pro­jekt kan lyc­kas?

Jag tyc­ker att de ska kom­ma hit och till­bringa li­te tid hos oss så att de kan se vad vi har åstad­kom­mit. Det vi ut­veck­lar här kom­mer att lig­ga till grund för en mas­sa vik­ti­ga pro­jekt.

Om du kun­de hy­ra en re­klam­skylt på Ti­mes Squa­re, vad skul­le du skri­va på den?

En bild sä­ger mer än tu­sen ord, så jag skul­le vi­sa fo­ton av ko­rall­rev: de färg­gla­da och fris­ka där det vim­lar av fisk och de blek­ta, ska­da­de, tom­ma och dö­en­de … Fö­re-och-ef­ter­bil­der.

Hur kom­mer ditt forsk­nings­fält att se ut år 2050?

Pre­cis som man idag od­lar träd i plant­sko­lor tror jag att vi kom­mer att fö­da upp koraller i sto­ra akva­ri­er på land och se­dan sät­ta ut dem för att hjäl­pa re­ven att åter­häm­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.