10 FAKTA OM BEN

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Du får fär­re ben när du väx­er

Män­ni­skor föds med 300–350 ben i krop­pen, men som vux­en har man ba­ra 206 styc­ken kvar. För­kla­ring­en är att många ben väx­er ihop.

Du har flest ben i hän­der och föt­ter

Över hälf­ten av be­nen finns i hän­der och föt­ter – 27 i var­je hand och 26 i var­je fot.

Din hals är upp­byggd som gi­raf­fens Män­ni­skor har li­ka många hal­sko­tor som en gi­raff: sju styc­ken.

Di­na ben kan gö­ra blod Ben­mär­gen pro­du­ce­rar un­ge­fär 2,4 mil­jo­ner rö­da blod­krop­par per se­kund.

Ditt mins­ta ben sit­ter i örat

Det mins­ta be­net i krop­pen är ba­ra un­ge­fär 3 mm långt. Det är stig­by­geln i mel­la­nö­rat.

Du har ett ben som är löst

Tung­be­net är ett häst­sko­for­mat ben som bär tung­ro­ten. Det är det en­da be­net i krop­pen som in­te le­der till nå­got an­nat ben.

Du har star­ka ben

Lår­be­net är det längs­ta, star­kas­te och tyngs­ta be­net i krop­pen. Dess längd är 26 pro­cent av he­la din kropps­längd.

Ditt ske­lett är lätt

Hos en vux­en ut­gör ske­let­tet en för­hål­lan­de­vis li­ten an­del av kropps­vik­ten – runt 15 pro­cent hos män och 12 pro­cent hos kvin­nor.

Di­na rev­ben job­bar hårt

Bröst­kor­gen vid­gas och dras ihop upp till 10 mil­jo­ner gång­er om året – var­je gång du an­das.

Di­na ben är mesta­dels dö­da

Ben­väv­na­den be­står av en bland­ning av kol­la­gen­fib­rer och kal­ci­um­kri­stal­ler.

Ba­ra fem pro­cent av bencel­ler­na är le­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.