Håll hjär­tat i trim

Pro­me­ne­ra minst 150 mi­nu­ter i vec­kan så sän­ker du ris­ken för hjärt­sjuk­do­mar

Vetenskapens vag till battre halsa - - Motion: Boten Mot Nästan Allt -

När krop­pen an­pas­sar sig till trä­ning­ens på­frest­ning­ar får man fle­ra and­ra häl­so­för­de­lar. Pro­blem med högt blod­tryck kan till ex­em­pel mild­ras ge­nom trä­ning.

”Man har sett att ae­rob trä­ning le­der till att blod­kär­len an­pas­sar sig, även vid mått­li­ga ni­vå­er som re­gel­bund­na pro­me­na­der. Ka­pil­lä­rer­na ut­veck­las så att cir­ku­la­tio­nen för­bätt­ras och tryc­ket sjun­ker”, sä­ger Brewer.

Det är ba­ra ett av många ex­em­pel på hur mo­tion kan mot­ver­ka hjärt- och kärl­sjuk­do­mar, som är den van­li­gas­te döds­or­sa­ken i Sve­ri­ge.

En­ligt Ame­ri­can He­art As­so­ci­a­tion kan man sän­ka ris­ken för hjärt­sjuk­do­mar med me­delin­ten­siv mo­tion minst 150 mi­nu­ter i vec­kan – och som en bonus för­bätt­ras även ko­les­te­rol­ni­vå­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.