K SOM I KRILLOLJA

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Röd krillolja görs på de små räk­lik­nan­de plank­ton som va­lar äter. Den in­ne­hål­ler ome­ga 3-fett­sy­ror­na ei­kosa­pen­taensy­ra (EPA) och do­ko­sa­hex­aensy­ra (DHA), som har do­ku­men­te­rad ef­fekt när det gäl­ler att mins­ka ris­ken för hjärt­sjuk­do­mar. Där­e­mot finns det in­te alls li­ka star­ka be­lägg för på­stå­en­det att krillolja skul­le va­ra mer ef­fek­tivt än fiskol­ja. Det är möjligt att den nå­got an­norlun­da ke­mis­ka sam­man­sätt­ning­en hos fett­sy­ror­na i krillolja gör dem lät­ta­re att ta upp. Men även om så är fal­let så be­ty­der det ba­ra att man uppnår sam­ma ef­fekt med lägre dos.

Nek­tar från ma­nu­ka­trä­det på Nya Ze­e­land kan an­vän­das till ho­nung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.