Kistas bib­li­o­tek världs­bäst

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

På Kis­ta bib­li­o­tek finns all an­led­ning att fi­ra. Den 23 au­gusti är det ett år se­dan de slog upp por­tar­na i Kis­ta gal­le­ria, och se­dan en vec­ka till­ba­ka kan man ti­tu­le­ra sig värl­dens bäs­ta bib­li­o­tek.

Tänk att man går till job­bet en helt van­lig dag och plöts­ligt kom­mer nå­gon och be­rät­tar att man job­bar på värl­dens bäs­ta stäl­le. Det var vad som hän­de Au­re­lio Menén­dez härom vec­kan.

– Jag fick trö­jan av che­fen och då viss­te jag in­te att vi ha­de vun­nit, sä­ger han och syf­tar på sin svar­ta t-shirt med vitt tryck.

På trö­jan står det ” Värl­dens bäs­ta bib­li­o­tek”. Den 16 au­gusti till­kän­na­gavs att Kis­ta bib­li­o­tek vun­nit ut­mär­kel­sen ”Pub­lic Lib­ra­ry of the ye­ar awards 2015”, allt­så värl­dens bäs­ta folk­bib­li­o­tek. Pri­set de­la­des ut i Kapsta­den i Syd­af­ri­ka.

Bib­li­o­te­kets lä­ge mitt i ett mång­kul­tu­rellt om­rå­de, mö­tet mel­lan det di­gi­ta­la och det fy­sis­ka och per­so­na­lens oli­ka kom­pe­tens och språk­kun­ska­per är någ­ra av an­led­ning­ar­na till vins­ten.

Kis­ta bib­li­o­tek vann i kon-

kur­rens med fy­ra and­ra folk­bib­li­o­tek runt om i värl­den. Och nog kan man ana att de vän­tat sig se­gern, re­dan da­gen ef­ter till­kän­na­gi­van­det fanns bå­de t-shir­tar och fold­rar med tryc­ket ”värl­dens bäs­ta folk­bib­li­o­tek”.

– Jo, visst ha­de vi tänkt att vi ha­de go­da chan­ser att vin­na, sä­ger Au­re­lio Menén­dez, som job­bar som bokupp­sät­ta­re.

På frå­gan om vad han

själv tyc­ker är bäst med Kis­ta bib­li­o­tek, sva­rar han be­mö­tan­det av bar­nen.

– Det är så män­ni­sko­vän­ligt här. Barn kan kom­ma

och le­ka och per­so­na­len läg­ger en stor del av sin tid på bar­nen, och så kom­mer män­ni­skor från värl­dens al­la hörn hit. Det är här­ligt att va­ra här, sä­ger Au­re­lio Menén­dez.

I kön till lå­nedis­ken står Fran­cis To­nacao. Han kom till Sve­ri­ge från Filip­pi­ner­na i ja­nu­a­ri och be­sö­ker of­ta Kis­ta bib­li­o­tek. Hans kon­tor lig­ger i när­he­ten, och han går SFI-kurs på bib­li­o­te­ket. I han­den hål­ler han en svenska­kurs för ny­bör­ja­re som han ska lå­na.

Även för ho­nom är det en ny­het att Kis­ta bib­li­o­tek pre­cis vun­nit pris som värl­dens bäs­ta bib­li­o­tek.

– Men det här bib­li­o­te­ket är väl­digt an­norlun­da mot bib­li­o­te­ken på Filip­pi­ner­na, sä­ger han.

Det in­ter­na­tio­nel­la pri­set har stif­tats av den dans­ka Kul­tur­sty­rel­sen och de­la­des ut på det år­li­ga mö­tet för Bib­li­o­teks­för­e­ning­ar­nas världs­fe­de­ra­tion, IFLA. För att kun­na bli no­mi­ne­rat mås­te bib­li­o­te­ket va­ra ny­byggt el­ler va­ra pla­ce­rat i en bygg­nad som in­te ti­di­ga­re hyst ett bib­li­o­tek. Bib­li­o­te­ket mås­te ha öpp­nat mel­lan 1 ja­nu­a­ri 2013 och 15 ju­ni 2015.

Öv­ri­ga bib­li­o­tek som var no­mi­ne­ra­de var De­von­port Lib­ra­ry, Nya Ze­e­land, Lib­ra­ry at the Dock, Austra­li­en, Na­rok Lib­ra­ry, Kenya och Sant Gar­va­si – Jo­an Ma­ra­gall, Spanien. För­u­tom äran får vin­na­ren 5000 ame­ri­kans­ka dol­lar spons­ra­de av IT-fö­re­ta­get Sys­te­ma­tic. För­ra året vann Crai­gie­burn Lib­ra­ry, Austra­li­en.

”Jag fick trö­jan av che­fen och då viss­te jag in­te att vi ha­de vun­nit”

Au­re­lio Menén­dez

FO­TO: IDA NIL­SING

FO­TO: IDA NIL­SING

VÄRLDS­MÄS­TA­RE. ”Jag fick trö­jan av che­fen och då viss­te jag in­te ens att vi ha­de vun­nit”, sä­ger Au­re­lio Menén­dez, bokupp­sät­ta­re på Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.