Väl­kom­men till en ny vec­ko­tid­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Juk­ka Tuurala VD/An­sva­rig ut­gi­va­re

Från och med den­na vec­ka kom­mer tid­ning­en Vi i Kis­ta ut var­je vec­ka till al­la hus­håll i Kis­ta, Hus­by och Akal­la. Du kan även hit­ta tid­ning­en i vå­ra tid­nings­ställ på ett an­tal plat­ser i om­rå­det.

Veck­out­giv­ning­en är en ny­het, lik­som tid­nings­nam­net, men helt ny är tid­ning­en in­te. Vi fort­sät­ter på tid­ning­en Nor­ra Si­dans fot­spår, en tid­ning som du för­hopp­nings­vis kän­ner till och som har kom­mit ut se­dan år 2011.

Dock by­ter vi nam­net. Dels för att mar­ke­ra vår af­färsidé – att gö­ra den lo­ka­las­te tid­ning­en på vå­ra ut­giv­nings­or­ter – dels för att mar­ke­ra sam­hö­rig­het med vå­ra öv­ri­ga tid­ning­ar i grann­ska­pet, Vi i Rin­ke­by, Vi i Tens­ta, Vi i Väs­by, Vi i Sol­len­tu­na, Vi i Sol­na och Vi i Sund­by­berg.

Vi i Kis­ta kom­mer att in­ne­hål­la lo­ka­la ny­he­ter, re­por­tage och an­non­ser från Kis­ta, Hus­by och Akal­la, men även en hel del ge­men­samt ma­te­ri­al med vå­ra öv­ri­ga tid­ning­ar på Jär­va­fäl­tet, Vi i Rin­ke­by och Vi i Tens­ta. Jag har själv haft gläd­jen att bo på Jär­va­fäl­tet ett an­tal år ef­ter flyt­ten till Sve­ri­ge från Fin­land år 1980. Jag har barn och barn­barn lik­som många vän­ner och be­kan­ta i by­ar­na på Jär­va­fäl­tet, så visst kän­ner jag fort­fa­ran­de ett starkt in­nan­för­skap.

Tid­ning­en Vi i Kis­ta gör jag och vår re­dak­tion för att stär­ka in­nan­för­ska­pet, möj­lig­he­ter­na till del­ak­tig­het i lo­kal­sam­häl­let. Vi be­rät­tar ny­he­ter, gör re­por­tage, skri­ver om kultur- och för­e­nings­li­vet samt föl­jer ak­tivt den lo­ka­la id­rot­ten.

Vi i Kis­ta är en del av den väx­an­de Di­rekt­Press-ked­jan och ges ut av Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB. Un­der det­ta år har Di­rekt­Press star­tat ett an­tal nya tid­ningstit­lar in­om Stock­holms kom­mun och Stor­Stock­holm. I och med att Vi i Kis­ta och sys­ter­tid­ning­ar­na på Jär­va­fäl­tet blir vec­ko­tid­ning­ar full­bor­dar vi den­na ex­pan­sion. Nu kom­mer en Di­rekt­Press-tid­ning till var­je hus­håll i Stock­holms kom­mun var­je vec­ka.

För­kla­ring­en till Di­rekt­Press fram­steg lig­ger i kon­cep­tet, i vårt sätt att tän­ka tid­ning. Vi vill gö­ra den lo­ka­las­te tid­ning­en på mark­na­den, ef­tersom det vik­ti­gas­te i vår var­dag hän­der lo­kalt.

I dag och ett an­tal år fram­ö­ver är den tryck­ta tid­ning­en, som når al­la i lo­kal­sam­häl­let, det ef­fek­ti­vas­te sät­tet att åter­speg­la och sor­te­ra in­for­ma­tio­nen som vi be­hö­ver i vårt var­dag­li­ga liv.

I stor­sta­dens ny­hets­skug­ga är lo­kal­tid­ning­en ock­så en för­ut­sätt­ning för en fun­ge­ran­de lo­kal de­mo­kra­ti. Be­sluts­fat­tan­det i stads­dels­nämn­der­na och in­om för­valt­ning­ar­na mår bra av att bli grans­kat i of­fent­lig­he­ten. Den of­fent­lig­he­ten ska­par vi ge­nom att va­ra in­tres­se­ra­de av lo­ka­la ny­he­ter.

En spän­nan­de re­sa har nu bör­jat. Jag öns­kar dig väl­kom­men till tid­ning­en och väl­kom­men med på re­san. Vå­ra spal­ter är öpp­na för in­sän­da­re och de­batt och un­der de kom­man­de vec­kor­na kom­mer du att hit­ta många fler möj­lig­he­ter att va­ra del­ak­tig i vårt ar­be­te med tid­ning­en.

Vi vill gö­ra den lo­ka­las­te tid­ning­en på mark­na­den, ef­tersom det vik­ti­gas­te i vår var­dag hän­der lo­kalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.