Hoops i Kistas cent­rum

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Bonnier Hoops har loc­kat hund­ra­tals be­sö­ka­re un­der som­ma­ren. Här har man spritt gläd­je och spe­lat basket i syf­te att er­bju­da en ro­lig ak­ti­vi­tet un­der som­ma­ren för ung­do­mar i Jär­va­om­rå­det och nor­rort.

– Det är in­te al­la som har råd att åka bort un­der som­ma­ren, sä­ger Ol­le Hå­kans­son från Bon­ni­er­för­la­gen.

Re­dan på håll hör man mu­si­ken. Den ekar mel­lan hu­sen ut­an­för Kis­ta cent­rum. När man kom­mer när­ma­re hör man även barn­skratt och bol­lar som stud­sas mot mar­ken. Runt bas­ket­pla­nen Bonnier Hoops har ett helt gäng tje­jer idag sam­lats, det är näm­li­gen BK Jär­vas dag idag. Sak­ta men sä­kert fylls om­rå­det även på med bas­ke­täls­kan­de kil­lar.

– Vi är en klubb med många tje­jer. Vi ser gär­na att fler kil­lar hit­tar till oss, det är li­te där­för vi är här idag och vi­sar att vi finns. Det känns ro­ligt att det är så pass många kil­lar här, sä­ger BK Jär­vas ord­fö­ran­de Lars Sand­ström.

I år var det pre­miär för Bonnier Hoops i Kis­ta cent­rum. Bakom idén står Bon­ni­er­för­la­gen i sam­ar­be­te med Svens­ka Bas­ket­boll­för­bun­det, Po­li­sen Kis­ta, Frys­hu­set, Lug­na ga­tan, Ci­tyCon och Stock­holms Stad. – För­hopp­ning­en är att ut­veck­la idén och växa i fram­ti­den, sä­ger Ol­le Hå­kans­son på Bon­ni­er­för­la­gen.

Han fort­sät­ter att be­rät­ta om syf­tet med pla­nen. – Mål­sätt­ning­en med Bonnier Hoops är att främ­ja bokläs­ning­en bland ung­do­mar och för­or­ter. Vi vil­le även ge al­la barn och ung­do­mar en plats att ha ro­ligt på. Det är in­te al­la som får möj­lig­he­ten att åka bort un­der som­ma­ren.

Idag är det som sagt BK Jär­vas dag och tjej­gäng­et från klub­ben job­bar hårt för att vär­va nya spe­la­re. På plats finns även ett kill­gäng som har för­stått hur ro­ligt det är med basket. Bäs­ti­sar­na Mar­cus Aring­berg, Mi­kael Aring­berg, Alex­an­der Kyl­li och Oskar Kyl­li har hängt vid pla­nen he­la som­ma­ren och har nu be­stämt sig för att bör­ja spe­la basket till hös­ten.

– Vi har al­la sökt till BK Jär­va ef­tersom vi bor i Kis­ta, sä­ger Mi­kael Aring­berg. Kom­pi­sen Oskar Kyl­li fort­sät­ter att be­rät­ta om hur ro­ligt det har va­rit vid pla­nen. – Det har hänt mas­sor av ro­li­ga sa­ker här. Dess­utom träf­far man fle­ra nya kom­pi­sar. Det är ro­li­ga­re att spe­la basket om man är fler. Dess­utom har vår plan vi bru­kar spe­la på bli­vit jät­te­då­lig och då var det bra med den här pla­nen.

BK Jär­va ser till att tem­pot på pla­nen är högt. Bas­ke­tak­ti­vi­te­ter­na av­lö­ser varand­ra och när man del­ta­git i nå­got mo­ment har man gjort sig för­tjänt av en tshirt. På plats finns även ett bok­ställ där det går bra att ploc­ka åt sig en bok. BK Jär­vas ord­fö­ran­de Lars Sand­ström tyc­ker att pro­jek­tet har va­rit bra.

– Det är vik­tigt att få in ung­do­mar i id­rot­ten och det här har va­rit ett steg i rätt rikt­ning.

”Det är ro­li­ga­re att spe­la basket om

man är fler.”

FO­TO: ELIN NORD­LUND

FULL FART. Det är full fart vid Bonnier Hoops den här ef­ter­mid­da­gen.

TAG­GA. Det gäl­ler att tag­ga till in­nan mat­chen.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

BK JÄR­VA. Tje­jer­na från BK Jär­va är på plats för att loc­ka fler spe­la­re till klub­ben.

BON­NI­ER­FÖR­LA­GEN. Ol­le Hå­kans­son från Bon­ni­er­för­la­gen de­lar ut t-shirts och böc­ker till ung­do­mar­na.

ATT BAS­KET­PLA­NEN Bonnier Hoops nu har för­svun­nit från Kis­ta cent­rum.

Elin Nord­lund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.