Ny folk­hög­sko­la star­tar i Hus­by

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

I slu­tet av au­gusti öpp­nar Frys­hu­sets nya folk­hög­sko­la i Kis­ta. Två kur­ser vän­der sig ba­ra till tje­jer. Folk­hög­sko­lan er­bju­der ock­så en di­stans­kurs som rik­tar sig till de som job­bar med unga i or­ten.

I vec­kan har Frys­hy­set väst­ra öpp­nat en ny grund­sko­la i Kis­ta, och re­dan i slu­tet av au­gusti får de säll­skap av en ny folk­hög­sko­la med två kur­ser som vän­der sig ba­ra till unga tje­jer, en all­män och en stu­di­e­mo­ti­ve­ran­de kurs. På de kur­ser­na finns det ba­ra kvinn­li­ga lä­ra­re.

Frys­hu­sets folk­hög­sko­la blev god­känd av Folk­bild-nings­rå­det i de­cem­ber och de här kur­ser­na är de förs­ta på Frys­hu­set väst­ra i Kis­ta.

För­u­tom de två kur­ser­na som un­der­vi­sas i lo­ka­ler på Isafjordsga­tan (från och med näs­ta år på Lofotengatan i Hus­by) er­bju­der Frys­hu­sets folk­hög­sko­la en di­stans­kurs som he­ter ”Ung­doms­ar­be­te i or­ten” och som vän­der sig till per­so­ner som job­bar med unga i för­orts­om­rå­den.

Oskar Hag­man är kur­s­an­sva­rig för den all­män­na kur­sen i Kis­ta.

Var­för vän­der ni er ba­ra till tje­jer?

– Det är myc­ket prat om kil­lar­na och hur man ska nå dem, men det pra­tas väl­digt li­te om tje­jer­na, där­för vill vi gö­ra en kurs som rik­tar sig till unga kvin­nor.

Hur ska ni nå dem?

– Vi job­bar in­te jät­te­myc­ket med mark­nads­fö­ring, så man kom­mer in­te att se någ­ra an­non­ser. Det är nog de som kän­ner till oss se­dan ti­di­ga­re som kom­mer att gå kur­ser­na, men vi har fort­fa­ran­de le­di­ga plat­ser, sä­ger Oskar Hag­man.

De sik­tar på 10–15 stu­den­ter per kurs.

All­män kurs rik­tar sig till den som in­te är klar med gym­na­si­et och vill lä­sa in sin be­hö­rig­het. Den stu­di­e­mo­ti­ve­ran­de kur­sen är ett sam­ar­be­te med Ar­bets­för­med­ling-

en och en fri­a­re kurs som sna­ra­re hand­lar om att väc­ka lus­ten för stu­di­er igen.

– Vill man va­ra del av en grupp som pep­par och pus­har varand­ra, då är det rätt att sö­ka till vår folk­hög­sko­la, sä­ger Oskar Hag­man.

De har in­te satt upp nå­got ål­ders­spann för kur­ser­na, ut­an den som iden­ti­fi­e­rar sig som ung kvin­na är väl­kom­men att sö­ka. Kra­ven är att man är över 18 och in­te har full­stän­di­ga gym­na­sie­be­tyg.

För den som vill lä­sa dis-

”Det pra­tas väl­digt li­te om tje­jer­na, där­för vill vi gö­ra en kurs som rik­tar sig till unga kvin­nor.”

tans­kur­sen om ung­dom­sa­re­be­te i or­ten gäl­ler att man är minst 22 år och ar­be­tar hel­tid i ett kom­mu­nalt för­orts­pro­jekt, ett or­ga­ni­sa­tions­upp­drag i för­or­ten, el­ler mot­sva­ran­de.

FO­TO: PÄR HUGOSSON/DI­REKT­PRESS

FRYS­HU­SET. Som har haft sin mesta verk­sam­het i söd­ra Stock­holm, eta­ble­rar sig nu på Jär­va­fäl­tet.

FO­TO: MATS HED­STRÖM

EN­DAST TJE­JER. Många av sam­häl­lets sats­ning­ar i nord­väst­ra Stock­holm vän­der sig till kil­lar, där­för star­tar Frys­hu­sets folk­hög­sko­la kur­ser för tje­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.