Hem­lös­he­ten drab­bar jobb och fa­milj

Allt fa­mil­jen äger ryms i två väs­kor. De är re­do att flyt­ta närsom­helst – om de ba­ra viss­te vart. Se­dan andra­hands­kon­trak­tet i Tens­ta gick ut den 6 ju­li har de va­rit in­ne­bo­en­de hos vän­ner i Hjuls­ta, men där kan de in­te stan­na. Med fy­ra år i bostads­kön kom

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

Väg­gar­na är ka­la och rum­met tomt, sånär som på en bädd­sof­fa, en barn­vagn och någ­ra sto­lar. Ti­di­ga­re ha­de fa­mil­jen Ja­han­gir en mikrovågsugn och fler sa­ker, men nu har de gjort sig av med näs­tan allt för att de­ras hy­resvärd be­hö­ver ut­rym­met.

Mu­ham­mad Ja­han­gir vi­sar mig en hög med do­ku­ment, som vart och ett läg­ger en pus­sel­bit till den svå­ra si­tu­a­tion som fa­mil­jen har ham­nat i:

Ett är från lä­ka­ren som in­ty­gar att Mu­ham­mad li­der av post­po­lio – att han har kraf­ti­ga för­lam­ning­ar i bå­da be­nen.

Ett är från psykologen som be­rät­tar hur den osäk­ra bo­stads­si­tu­a­tio­nen på­ver­kar hans psy­ke, han li­der av de­pres­sion, ned­stämd­het och sömn­lös­het. Det­sam­ma gäl­ler för hans fru Me­hwish Ja­han­gir, som fått dra ett tungt lass med barn och hem på grund av ma­kens sjuk­dom.

Ett är ett brev från Mu­ham­mad Ja­han­gir själv där han be­rät­tar att han stått i lä­gen­hetskö se­dan 2011 och ber om för­tur på grund av om­stän­dig­he­ter­na. Men han har in­te fått nå­got be­sked än.

– Jag ha­de kon­takt med en hand­läg­ga­re i bör­jan av som­ma­ren, men hon kun­de in­te hjäl­pa mig. Po­li­ti­ker­na som be­slu­tar om för­tur skul­le ha se­mes­ter.

Just nu är de in­ne­bo­en­de hos en an­nan barn­fa­milj, de de­lar kök och to­a­lett och var­je kväll bäd­dar fa­mil­jen upp bädd­sof­fan där de so­ver.

Att ha ett osä­kert bo­en­de tär in­te ba­ra på krop­pen och sjä­len ut­an ock­så på kon­takt­nä­tet.

– Man vill in­te be om hjälp he­la ti­den, sä­ger Mu­ham­mad Ja­han­gir, som vill stå på eg­na ben.

– När man vän­der sig till so­ci­al­tjäns­ten vill de ba­ra pra­ta om eko­no­mi, men vi ber in­te om peng­ar. Vi be­hö­ver en bo­stad! sä­ger han.

Pa­ret har två dött­rar, Imaam Fa­ti­ma som är 1,5 år och Du­aa som är 3 år och 8 må­na­der. Du­aa går i för­sko­la i Tens­ta och trivs bra. Hen­nes yng­re sys­ter har in­te bör­jat än, och spring­er glatt runt i rum­met och un­der­sö­ker allt hon ser. När de­ras mam­ma bäd­dar ut sof­fan hop­par de två bar­nen först på kud­dar­na, och se­dan på madras­sen.

I ett av do­ku­men­ten i Mu­ham­mad Ja­han­girs hög, är även dött­rar­na om­nämn­da. Det står att de­ras häl­sa och ut­veck­ling är be­ro­en­de av tryg­ga hem­för­hål­lan­den och för­äld­rar som kan va­ra när­va­ran­de och sta­bi­la i må­en­det. Men Mu­ham­mad Ja­han­gir bör­jar ge upp hop­pet om att få hjälp från kom­mu­nen, och helst skul­le de re­dan ha va­rit ute ur det till­fäl­li­ga bo­en­det, så nu sö­ker han på an­nons­saj­ten Bloc­ket och be­rät­tar att han har lå­nat ihop peng­ar för att be­ta­la en kil­le 34 000 i de­po­si­tion för att få bo in­ne­bo­en­de i hans lä­gen­het i Hus­by.

– Bloc­ket är in­te på­lit­ligt, man vet in­te om man blir blåst. Men jag har in­te fått nå­gon hjälp från myn­dig­he­ter­na hel­ler, så jag är tvung­en att li­ta på Bloc­ket.

”Bloc­ket är in­te på­lit­ligt, man vet in­te om man blir blåst. Men jag har

in­te fått nå­gon hjälp från myn­dig­he­ter­na hel­ler, så jag är tvung­en att li­ta på Bloc­ket.”

OTRYGGT. Imaam Fa­ti­ma är ba­ra 1,5 år – och re­dan ett av många hem­lö­sa barn i Jär­va.

HOPP. Fa­mil­jen Ja­han­gir bor in­ne­bo­en­de i ett rum hos vän­ner i Hjuls­ta, nu mås­te de flyt­ta ut och hop­pas hit­ta nå­gon­stans att ta vä­gen.

HEM­LÖS­HET. Att in­te ha ett eget hem tär på bå­de psy­ket och krop­pen, det går ut över jobb, fa­milj och vän­ner, be­rät­tar Mu­ham­mad och Me­hwish Ja­han­gir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.