Ay­es­ha på Hus­by­fes­ti­va­len

I över 20 år har Hus­by­fes­ti­va­len va­rit ett stå­en­de in­slag i Hus­by cent­rum och i år är ing­et un­dan­tag. Den 29 au­gusti är det åter dags för fes­ti­va­len där be­sö­kar­na bland an­nat kom­mer att bju­das på helt nya fre­kven­ser från Ay­es­ha.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - fri­da.brooke@di­rekt­press.se

Jag har pre­cis bör­jat pro­du­ce­ra min egen musik och det är spän­nan­de. Mitt fram­trä­dan­de på Hus­by­fes­ti­va­len blir li­te av ett startskott för den musik jag kom­mer att släp­pa un­der hös­ten, sä­ger Ay­es­ha, som är en av hu­vud­ak­ter­na på Hus­by­fes­ti­va­len.

Ay­es­ha är rap­pa­re och pro­du­cent från Häs­sel­by och un­der bå­de upp­väx­ten och de år som hon byggt upp sin pro­duk­tions­platt- form har hon haft myc­ket kopp­ling­ar till om­rå­de­na kring Hus­by. Där­för har hon med­ve­tet valt fes­ti­va­len som star­ten på lan­se­ring­en av sin nya pro­dukt.

– Det gör det he­la extra ro­ligt och jag är jät­te­pep­pad. Jag kom­mer att bju­da på mig själv och jag hop­pas att fre­kven­ser­na som jag ska­par med min musik ska­par gläd­je och in­spi­ra­tion hos de som lyss­nar.

Men det är in­te förs­ta gång­en som Ay­es­ha gäs­tar fes­ti­va­len. Hon var där även för­ra året.

– Det var helt fan­tas­tiskt för jag ha­de ung­do­mar som upp­träd­de med mig på scen.

Då ha­de hon haft works­hop med ung­do­mar­na un­der da­gen och kanske kom­mer hon att ha med sig någ­ra av be­sö­kar­na även i år.

– Jag kom­mer in­te att hål­la i nå­gon works­hop i år, men vem vet, jag kanske träf­far de där tje­jer­na el­ler någ­ra and­ra som kanske får föl­ja med upp på scen, sä­ger hon.

För­u­tom Ay­es­ha kom­mer Dog­ge Dog­ge­li­to, Mar­co­li­to BTS, Sü­pers­tar Or­kes­tar, Hagop, Ya­hye Uk, Ya­kum­bé och troll­kar­len Si­mon Al- mers, bland an­nat känd från Ta­lang Sve­ri­ge, att bju­da på underhållning sam­ti­digt som be­sö­kar­na får möj­lig­het att tes­ta på oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

– I år har vi ploc­kat bort ka­ru­sel­ler och sat­sat mer på pro­va på-ak­ti­vi­te­ter. Bland an­nat kom­mer Djur­går­den hoc­key att an­läg­ga en li­ten skrid­sko­ba­na där man klan tes­ta att åka skrid­skor, sä­ger Las­se Lind­blad, cent­rum­le­da­re för Hus­by cent­rum.

Hus­by­fes­ti­va­len bru­kar har runt 13 000 be­sö­ka­re och för­hopp­ning­en är att li­ka många ska kom­ma dit i år. Fri­da Gun­ner Brooke

Jag hop­pas att fre­kven­ser­na som jag ska­par med min musik ska­par gläd­je och in­spi­ra­tion.

Ay­es­ha

FO­TO: SVEN EI­NARS­SON

HU­VUD­AKT. Rap­pa­ren och pro­du­cen­ten Ay­es­ha är en av årets hu­vud­ak­ter.

PRO­VA. Be­sö­kar­na kan pro­va på ak­ti­vi­te­ter. FO­TO: SVEN EI­NARS­SON

RAP. Dog­ge Dog­ge­li­to kom­mer till Hus­by­fes­ti­va­len.

SPRINGA. Ta ett snack med Lö­para­ka­de­min. FO­TO: SVEN EI­NARS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.