Hal­lå stock­hol­ma­re

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Att stöt­ta sin fa­milj, vän­ner och gran­nar vid sjuk­dom och and­ra svå­rig­he­ter känns of­ta själv­klart. Men även du som hjäl­per en an­hö­rig kan be­hö­va stöd för att or­ka.

Stock­holms stad er­bju­der oli­ka for­mer av stöd och hjälp till dig som är an­hö­rig. I Rin­ke­by-Kis­ta kan an­hö­rig­kon­sul­ten­ten Ma­rie Svärd ge in­for­ma­tion och råd.

– An­hö­ri­ga, som hjäl­per en när­stå­en­de som är äld­re, lång­va­rigt sjuk el­ler har en funk­tions­ned­sätt­ning, gör ett vik­tigt ar­be­te. De kän­ner in­te all­tid till att det nns möj­lig­he­ter till stöd, till ex­em­pel ge­nom en­skil­da sam­tal el­ler av­last­ning, be­rät­tar Ma­rie Svärd.

Kon­tak­ta Ma­rie Svärd om du är an­hö­rig och vill ve­ta mer om vil­ket stöd du kan få, te­le­fon 08-508 01 889

Fo­to Björn Er­dal

Ma­rie Svärd, an­hö­rig­kon­su­lent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.