”Hjär­tat har sin egen plån­bok”

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Måndag den 7 sep­tem­ber kl 19-20.30 i Spånga för­sam­lings­hus, Värs­ta al­lé 1. Fri en­tré. Be­rät­tar­mu­sik-en­semb­len be­står av två scen­be­rät­ta­re och skå­de­spe­la­re, Har­leen Kal­kat och Jo­han The­o­dors­son, och en mu­si­ker, folk­mu­si­kern Andre­as Ri­san. De utmanar den tra­di­tio­nel­la be­rät­tar­for­men med en en­sam be­rät­ta­re ge­nom att an­vän­da sig av två be­rät­ta­re och en mu­si­ker på scen. ”Hjär­tat har sin egen plån­bok” hand­lar om ett till sy­nes omöj­ligt mö­te mel­lan en kvinn­lig romsk tig­ga­re från Ko­so­vo och en svensk väl­bär­gad man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.