”Det be­hövs ett mil­jon­pro­gram 2.0”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Un­der som­ma­ren har 35 barn­fa­mil­jer i Tens­ta ham­nat i blick­fång­et. De ho­ta­des av hem­lös­het när de­ras kort­tids­kon­trakt med Svens­ka bo­stä­der gick ut. Trots pro­tes­ter, de­mon­stra­tio­ner, tid­nings­ar­tik­lar och di­a­log­mö­ten har si­tu­a­tio­nen för fle­ra av dem in­te för­bätt­rats. Och de är in­te en­sam­ma.

De fles­ta av de 35 upp­märk­sam­ma­de Tens­ta-fa­mil­jer­na läm­na­de si­na lä­gen­he­ter när ti­den löp­te ut den sista ju­li, för att flyt­ta in hos vän­ner, an­hö­ri­ga el­ler i and­ra lä­gen­he­ter. Men någ­ra av dem ha­de ing­en­stans att ta vä­gen och bod­de kvar.

Si­tu­a­tio­nen har fått tjäns­te­män och po­li­ti­ker i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd att age­ra, men trots att de fått fram ett 20-tal jour­lä­gen­he­ter, har de in­te kun­nat hjäl­pa al­la.

– Vi kom­mer in­te att kun­na sä­ga att vi ald­rig mer har en fa­milj som bor på vand­rar­hem, men vi kan sä­ga att ing­en barn­fa­milj kom­mer att ham­na på ga­tan, sa Mar­ga­re­ta Erics­son, av­del­nings­chef in­om Spånga-Tenstas stads­dels­för­valt­ning, vid ett mö­te med tjäns­te­män, po­li­ti­ker och fa­mil­jer i Tens­ta i au­gusti, ar­ran­ge­rat av The Vo­ice of Tens­ta.

Jour­lä­gen­he­ter­na mås­te för­de­las en­ligt be­hov och det finns re­dan många barn­fa­mil­jer som vän­tar på ett hem. Fler än hund­ra barn med hem­vist i Jär­va räk­nas som hem­lö­sa, fle­ra bor på vand­rar­hem och någ­ra av dem har gjort det i upp till två år.

Dess­utom finns fort­fa­ran­de fa­mil­jer som bor på kort­tids­kon­trakt vil­ka kom­mer att be­hö­va en ny bo­stad när hy­res­ti­den lö­per ut.

– Det är yt­ter­li­ga­re ett 20tal fa­mil­jer i Spånga-Tens­ta. Vi föl­jer upp och be­va­kar ut­veck­ling­en, sä­ger stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP).

En­ligt Svens­ka bo­stä­der bor cir­ka 120 fa­mil­jer på kort­tids­kon­trakt och de fles­ta av dem finns på Jär­va­fäl­tet. Lä­gen­he­ter­na hyrs ut un­der en be­grän­sad tid för att se­dan an­vän­das som evakueringslägenheter när Jär­va­fäl­tet rustas upp.

Mia Päär­ni (S), ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd, be­rät­tar att även de har bör­jat un­der­sö­ka lä­get med kort­tids­kon­trak­ten i Rin­ke­by-Kis­ta, men in­te hel­ler där finns någ­ra lös­ning­ar.

– Man be­hö­ver gö­ra nå­got ge­ne­rellt, men vi i stads­dels­nämn­der­na kan in­te gö­ra det själ­va. Det be­hövs ett mil­jon­pro­gram 2.0, sä­ger hon.

”Trots att för­valt­ning­en fått fram ett 20-tal jour­lä­gen­he­ter, har de in­te kun­nat hjäl­pa al­la.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.