HAL­LÅ DÄR...

... Sven Ei­nars­son!

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida Nil­sing

Lör­dag 22 au­gusti är det Hus­by­gårds­da­gen. Den ar­ran­ge­ras för tred­je året i ord­ning­en och i år fi­ras det li­te extra ef­tersom Hus­by konst- och hant­verks­för­e­ning dess­utom fi­rar 20 år.

Men var­för be­hö­ver Hus­by­gård en egen dag då det finns en Hus­by­fes­ti­val?

– Al­la vill ju va­ra li­te uni­ka. Vi bru­kar va­ra med på Hus­by­fes­ti­va­len ock­så på ett hörn, men vi kon­kur­re­rar ju om upp­märk­sam­he­ten. Där­för har vi sat­sat på en egen dag som ut­går från vår verk­sam­het med mer in­rikt­ning på kultur. Sen är det ju bra att det hän­der sa­ker he­la ti­den! Vad är det som hän­der på Hus­by­gårds­da­gen då? – Då sam­las för­e­ning­ar­na som finns här, det är vi, scou­ter­na och lo­kal­ra­di­osta­tio­nen Peyvand. I år kom­mer Frys­hu­set Hus­by ock­så att va­ra med och kö­ra li­te spo­ken word bland an­nat. Det kom­mer att fin­nas öpp­na verk­stä­der där man kan tes­ta mål­ning, drej­ning och gra­fik. Det vi­sas konst i träd­går­den och så kom­mer Clow­ner ut­an grän­ser, bok­bus­sen och brand­kå­ren hit. Man kan ock­så gö­ra själv­por­trätt i le­ra, och så blir det lop­pis. Så sam­man­fatt­nings­vis är Hus­by­gårds­da­gen... – ...en hyll­ning till Hus­by­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.