Kvin­na bröt be­net – fick en ba­nan

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

En kvin­na ram­la­de i sin lä­gen­het och fick ett lår­bens­brott. Men när hem­tjäns­ten kom till plat­sen sat­tes hon ba­ra i en få­tölj och fick en ba­nan.

Spånga hem­tjänst ut­reds nu ef­ter att de mis­sat att upp­täc­ka en äld­re kvin­nas lår­bens­brott. Kvin­nan ha­de le­gat på gol­vet i ett par tim­mar när hem­tjäns­ten kom till plat­sen. De ska då ha satt kvin­nan i en få­tölj och gett hen­ne en ba­nan. När hem­tjäns­ten läm­nat plat­sen blev kvin­nans smär­ta för stor. När hon med am­bu­lans tog sig till sjuk­hus upp­täck­tes ett lår­bens­brott.

– Vi ut­re­der hän­del­sen och ta­lar med al­la in­vol­ve­ra­de: bru­ka­re, an­hö­ri­ga och per­so­nal. Re­sul­ta­tet bor­de va­ra klart i näs­ta vec­ka. Där­ef­ter kan vi tit­ta på vil­ka åt­gär­der vi ska vid­ta, sä­ger Mar­ga­re­ta Ericson, chef på Spånga-Tenstas av­del­ning för äld­re och funk­tions­ned­sat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.