För­e­ning­ar vill stop­pa Jär­va­lyf­tet

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

” Vi krä­ver att Jär­va­lyf­tet sätts på pa­us, tills det att per­ma­nen­ta bo­stä­der i när­om­rå­det kan er­bju­das till al­la som drab­bas.” Så skri­ver en rad de­bat­tö­rer i tid­ning­en ETC, med adress till Stock­holms de­mo­kra­ti- och bo­stads­bor­gar­råd Ann-Mar­gret­he Livh (V).

De skri­ver att so­ci­al­tjäns­ten har för­sökt tvinga fa­mil­jer flyt­ta till vand­rar­hem, som bå­de är kost­sam­ma och olämp­li­ga för barn­fa­mil­jer och som dess­utom lig­ger långt från Tens­ta.

El­va av un­der­teck­nar­na re­pre­sen­te­rar de Tens­ta-fa­mil­jer som drab­bats av hem­lös­het när de­ras kort­tids­kon­trakt löpt ut un­der som­ma­ren. Som med­teck­na­re finns ock­så en rad or­ga­ni­sa­tio­ner såsom Vo­ice of Tens­ta, So­ma­lis­ka Kvin­no­för­e­ning­en, Tens­ta, Me­ga­fo­nen, Allt åt al­la och Jär­va För­äld­raal­li­ans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.