MER Hem­lös­het i Jär­va

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

I SPÅNGA-TENS­TA finns för när­va­ran­de 45 barn­fa­mil­jer som le­ver i otryg­ga bo­en­de­mil­jö­er el­ler på vand­rar­hem.

I RIN­KE­BY- KIS­TA fanns i april 96 hus­håll som räk­nas som hem­lö­sa, 35 av de hus­hål­len ha­de barn. To­talt rör det sig om 106 vux­na och 85 barn.

EN hem­lös är en per­son som sak­nar egen el­ler för­hyrd bo­stad och som in­te bor i nå­got sta­dig­va­ran­de in­ne­bo-en­de­för­hål­lan­de samt är hän­vi­sad till till­fäl­li­ga bo­en­de­al­ter­na­tiv el­ler är ute­lig­ga­re.

TILL de hem­lö­sa räk­nas ock­så per­so­ner som till­fäl­ligt bor hos oli­ka kam­ra­ter el­ler be­kan­ta (max 3 må­na­der). Där­e­mot räk­nas in­te en per­son som hem­lös som hyr i and­ra hand el­ler bor in­ne­bo­en­de hos nå­gon an­hö­rig el­ler släk­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.