Nya bo­stads­rät­ter i Kis­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ex­plo­a­te­rings­nämn­den be­slu­ta­de vid sitt mö­te den 20 au­gusti om en mar­kan­vis­ning i Kis­ta där fas­tig­hets­ä­gar­na vill byg­ga om ett centralt kvar­ter vid Jan Sten­becks torg. Kvar­te­ret bygg­des 1983 för Erics­son, hu­vud­sak­li­gen, och ska nu byg­gas om till 750 bo­stä­der och dess­utom bli någ­ra vå­ning­ar hög­re.

Trots att den röd-grön-ro­sa ma­jo­ri­te­ten har sagt att de vill sat­sa på hy­res­rät­ter är fas­tig­hets­ä­gar­nas mål att byg­ga hund­ra pro­cent på bo­stads­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.