MER om Frys­hu­sets Folk­hög­sko­la

Vi i Kista - - KISTA -

FRYS­HU­SETS folk­hög­sko­la i Kis­ta star­tar den 31 au­gusti. Den kom­mer att fin­nas på sam­ma adress som Frys­hu­sets grund­sko­la, på Isafjordsga­tan, men i se­pa­ra­ta lo­ka­ler.

TVÅ kur­ser rik­tar sig ba­ra till unga tje­jer: All­män kurs och Stu­di­e­mo­ti­ve­ran­de kurs.

FRYS­HU­SETS grund­k­sko­la er­bju­der ock­så en di­stans­kurs som he­ter ”Ung­doms­ar­be­te i or­ten” och är en ettå­rig ut­bild­ning som rik­tar sig till yr­kes­verk­sam­ma i kom­mu­na­la pro­jekt, upp­drag el­ler idébu­ret för­orts­ar­be­te.

FRYS­HU­SET i Hus­by/Kis­ta är Frys­hu­sets sats­ning i nor­ra Stock­holm, den in­led­des med verk­sam­he­ten Lug­na Ga­tan un­der 2014 och i vec­kan öpp­na­de Frys­hu­sets grund­sko­la med 46 ele­ver i Kis­ta. Från och med näs­ta läsår kom­mer all verk­sam­het att fin­nas i Hus­by.

FRYS­HU­SET finns även i Söd­ra Ham­mar­by­ham­nen, i Skär­hol­men samt i Gö­te­borg, Mal­mö och Kal­mar och be­dri­ver många oli­ka ty­per av ung­doms­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.