Hy­resvärd som vill ta an­svar

Vi i Kista - - TENSTA -

På fas­tig­hets­bo­la­gets Victo­ria park kon­tor vid Ri­singe­plan i Tens­ta ar­be­tar cir­ka tio per­so­ner. Ny­li­gen fick de be­sök av Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S). Hon var in­bju­den för att se hur bo­la­get job­bar med so­ci­al håll­bar­het.

Victo­ria park äger 530 hy­res­rät­ter vid Ri­singe­plan i Tens­ta och i om­rå­det har tre Tensta­bor fått jobb som mil­jö­vär­dar. An­ställ­ning­en va­rar 18 må­na­der och i upp- dra­get in­går att hål­la rent och snyggt.

Att kun­na er­bju­da ar­bets­till­fäl­len till per­so­ner som är bo­sat­ta i om­rå­det är en av fas­tig­hets­bo­la­gets stra­te­gi­er för att ar­be­ta med so­ci­al håll­bar­het.

Två av mil­jö­vär­dar­na är Ah­med Jas­sim och Has­san Ha­di. Ah­med Jas­sim be­rät­tar att han var ar­bets­lös in­nan han fick job­bet, Has­san Ha­di job­ba­de ti­di­ga­re på pos­ten.

De be­rät­tar att de haft att gö­ra i som­mar, bland an­nat med att hål­la rent från glass- pap­per och nöt­skal, och de sä­ger att de trivs bra med job­bet och med che­fen.

Även fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård ver­kar tri­vas.

– Det är kul att va­ra i Tens­ta! Jag bor i Väl­ling­by och cyk­la­de hit, sä­ger hon.

Hon lyf­ter sär­skilt någ­ra sa­ker som hon tyc­ker att Victo­ria Park gör bra.

– Jag tyc­ker att det är bra att de re­no­ve­rar suc­ces­sivt och in­te många lä­gen­he­ter på en gång, sen tyc­ker jag att det är bra att de job­bar ak­tivt med kon­tak­ten med de bo­en­de och att hy­res­vär­den är en­ga­ge­rad i att hit­ta plats för sto­ra fa­mil­jer.

För att hål­la kon­takt med de bo­en­de har fas­tig­hets­bo­la­get så kal­la­de ”bocoacher”, som kom­mu­ni­ce­rar med hy­res­gäs­ter­na. Det finns ock­så en am­bi­tion att ut­veck­la hy­res­gäs­ter­nas in­fly­tan­de.

Fi­nans­bor­gar­rå­det tit­tar på en fem­rums­lä­gen­het på 130 kvadrat, den är för­sedd

”Det är bra att de job­bar ak­tivt med kon­tak­ten med de bo­en­de.”

med blän­dan­de vi­ta väg­gar och par­kett­golv, och re­dan ut­hyrd och klar för in­flytt­ning. Hy­ran lig­ger på 12 500 kro­nor i må­na­den och för att få chan­sen att hy­ra en så­dan lä­gen­het mås­te sö­kan­den själv va­ra ak­tiv och an­mä­la in­tres­se via fas­tig­hets­bo­la­gets hem­si­da.

För att få skri­va kon­trakt krävs dess­utom att hy­res­gäs-

ten kan vi­sa att man un­der ett år drar in tre gång­er års­hy­ran. Men det är in­te ba­ra inkomst från ar­be­te som räk­nas, ut­an även ex­em­pel­vis barn­bi­drag.

– Det är sam­ma reg­ler som gäl­ler för all­män­nyt­tan, men vi hål­ler på att se över de reg­ler­na. Det skul­le va­ra bra om man kun­de gö­ra li­te mer in­di­vi­du­el­la be­döm­ning­ar, sam­ti­digt som det är

svårt att ad­mi­ni­stre­ra, sä­ger Ka­rin Wann­gård.

Det är många som vill och be­hö­ver bo, så Victo­ria Park har all­tid många sö­kan­de till var­je lä­gen­het. I sam­ta­let med Ka­rin Wann­gård kom det ock­så fram att fas­tig­hets­bo­la­get vill byg­ga ut. Om bo­la­get får de till­stånd som krävs är må­let att byg­ga yt­ter­li­ga­re 150–200 lä­gen­he­ter.

Ida Nil­sing

FO­TO: IDA NIL­SING

TRIV­SAMT. Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) triv­des i Tens­ta där hon be­sök­te Victo­ria Park, här med vd:n Pe­ter Strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.