MER För­valt­ning med so­ci­alt an­svars­ta­gan­de

Vi i Kista - - TENSTA -

VICTO­RIA Park in­ve­ste­rar i fas­tig­he­ter i mil­jon­prog-rams­om­rå­den runt om i Sve­ri­ge. Pa­ral­lellt med att för­bätt­ra fas­tig­he­ter­na och bo­en­de­mil­jön ar­be­tar fö­re­ta­get med en so­ci­alt håll­bar för­valt­ning för att ska­pa tryg­ga och at­trak­ti­va bo­stads­om­rå­den, bland an­nat ge­nom att:

ETA­BLE­RA di­a­log med si­na hy­res­gäs­ter ge­nom så kal­la­de ”bocoacher”, som dis­ku­te­rar bo­en­de­frå­gor ut­i­från den en­skil­da män­ni­skans el­ler fa­mil­jens per­spek­tiv och be­hov.

STÄL­LA krav på ent­re­pre­nö­rer att an­stäl­la per­so­ner som bor i om­rå­det.

TILL­HAN­DA­HÅL­LA hälf­ten av de kom­mer­si­el­la lo­ka­ly­tor­na till sam­hälls­re­la­te­rad verk­sam­het, såsom fri­tid­soch för­sko­le­verk­sam­het, sko­la, vård och vård­bo­en­den el­ler ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.