MER Ett ut­drag ur mo­ti­ve­ring­en

Vi i Kista - - KISTA -

” VA­LET av det vin­nan­de bib­li­o­te­ket ba­se­ras på bib­li­o­te­kets tyd­li­ga syf­te och med­vet­na lek med yta och tek­no­lo­gi. Det är en plats där det ana­lo­ga mö­ter det di­gi­ta­la och där rum ska­pats i rum­met. Ar­ki­tek­tu­ren är lek­full ut­an att rik­ta sig till en be­stämd ål­ders­grupp, och de ar­ki­tek­to­nis­ka lös­ning­ar­na gör bib­li­o­te­ket ex­tremt flex­i­belt.

SAM­AR­BE­TEN med ak­tö­rer i lo­kal­sam­häl­let och an­vänd­ning­en av di­gi­ta­la tjäns­ter gör det möj­ligt för bib­li­o­te­ket att er­bju­da en mängd oli­ka ak­ti­vi­te­ter för bib­li­o­te­kets be­sö­ka­re. Bib­li­o­te­ket är pla­ce­rat pre­cis där det be­hö­ver lig­ga, mitt i ett mång­kul­tu­rellt om­rå­de, mitt bland fol­ket i Kis­ta Gal­le­ria. Det är ock­så myc­ket vär­de­fullt att bib­li­o­te­ket fo­ku­se­rar på att an­stäl­la per­so­nal med många oli­ka kom­pe­ten­ser och språk­kun­ska­per.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.