Kultur- och od­lings­fes­ti­val

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Brott, he­der­s­våld, dro­ger. By­ar­na på Jär­va­fäl­tet fi­gu­re­rar i me­di­er­na när nå­got trist in­träf­far. Men det finns hopp! Möt det på Kultur- och od­lings­fes­ti­va­len den 22 au­gusti kloc­kan 12–18 på Hjulsta­ko­lo­nin, Spånga-Tens­ta: Has­san Mo­hamud från Ini­ti­a­ti­ve for Change, som ut­bil­dar le­da­re från oli­ka et­nis­ka och re­li­giö­sa grup­per på Jär­va för för­so­ning mot miss­tro och våld i pro­gram­met ”Hopp för Jär­va”. Sti­na Thör­nelöf, Stock­holms mil­jö­för­valt­ning, som ta­lar om re­ning­en av Bäll­sta­ån, ”från för­o­re­nat di­ke till le­van­de vat­ten­drag”. Gra Le­nardt och Fa­te­meh Seydal­za­deh som ar­be­tar med pro­jek­tet Kvin­no­växt, stött av Bo­ver­ket, för jäm­ställ­da mil­jö­er i för­or­ten. Har­ry Mån­sus, te­o­log och för­fat­ta­re, från Dju­pa­re liv, som ta­lar om Om­ställ­ning. Han­nes Norr och med­ar­be­ta­re från Blå Vä­gen med en pre­sen­ta­tion av pol­li­ne­ring­s­och bi­pro­jek­tet. Awad Hersi, ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning in­vi­ger fes­ti­va­len. I fes­ti­va­len med­ver­kar ock­så Mek­ko­nens vän­ner med Ma­ria Lang­e­fors, Be­h­re Fet­zum­br­han och Eyob Tec­le för so­li­da­ri­tet med er­i­tre­a­ner! På fes­ti­va­len in­vigs även And­rum och Sin­ne­nas träd­gård. Ar­ran­gö­rer: Blå Vä­gen, Spånga Blå­band, Ini­ti­a­ti­ves of Change, Dju­pa­re Liv, Mek­ko­nens Vän­ner, Equme­ni­a­kyr­kan, NBV Stock­holms län. Kommunikationer: Bil E 18 till av­fart Tens­ta, där­ef­ter Tens­ta­strå­ket, till hö­ger Tensta­vä­gen. Kol­lek­tivt: pen­del­tåg till Spånga, buss 517 till Hjuls­ta. Tun­nel­ba­na till Hjuls­ta, där­ef­ter kort pro­me­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.