Nämnd­sam­man­trä­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning

Vi i Kista - - KULTUR -

Tors­dag 27 au­gusti, kloc­kan 18:00 Rin­ke­by­sko­lan, Rin­ke­by­strå­ket 53.

Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men att när­va­ra som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det.

På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat: An­sö­kan från Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd om bi­drag till lo­kal­hy­ra m.m. Un­der­håll av bän­kar m.m. vid Hus­by gårds bou­le­ba­na (med­bor­gar­för­slag) Ord­ning och trygg­het i sta­dens of­fent­li­ga rum (re­miss) Tig­ge­ri­för­bud (re­miss) Bred­dat ut­bud av fe­ri­e­jobb (re­miss)

Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt på

in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-rin­ke­bykis­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.